Consiliului JudeTean Suceava a aprobat infiintarea Directiei Sociale

Este vorba de DirecTia GeneralA de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului care s-a format prin comasarea DirecTiei de AsistenTA SocialA Si DirecTiei Generale pentru ProtecTia Drepturilor Copilului, structurA a cArei organigramA cuprinde nu mai puTin de 2.201,5 posturi. IniTial prin contopirea celor douA direcTii a rezultat 2.217,5 posturi InsA o comisie condusA de vicepreSedintele Consiliului JudeTean, Stela Acatrinei, a analizat situaTia Si a hotArIt sA taie 16 posturi din care 5 de conducere. Trebuie spus cA din cele 2.201,5 posturi un numAr de 255 sunt finanTate prin programe PHARE, iar restul sunt acoperite cu bani de la buget. Organigrama noii DirecTii mamut conTine 122 de funcTii publice restul fiind funcTii contractuale. De menTionat cA 493 de posturi sunt vacante urmInd a fi ocupate prin concurs In funcTie de gAsirea resurselor bugetare. Conducerea interimarA a DirecTiei Generale de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului va fi cunoscutA cel mai probabil vineri Si potrivit preSedintelui Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, vor fi oameni din afara instituTiei. Pentru fotoliul de director executiv sunt vehiculate douA nume cele ale adjunctului Inspectoratului Scolar JudeTean, Virginel Iordache Si Sefului Casei JudeTene de Pensii, Gheorghe Straton.