PrimAria Falticeni va planta iarba In zona fostului depozit de cianuri

Aceasta, pentru ca terenul In cauzA sA poatA fi redat pASunatului In anii urmAtori. PrimAria FAlticeni aratA Intr-un comunicat cA acum se lucreazA la degajarea betoanelor rezultate din demolarea stIlpilor de pe platformA, Si la demontarea gardului de incintA, iar ultimele bucATi de metal rAmase din tAierea rezervoarelor urmeazA sA fie trimise depozitelor specializate. In document se mai spune cA platforma betonatA care nu poate fi dezmembratA, IntrucIt este instalatA pe o pernA de balast groasA de peste zece metri, va fi acoperitA cu un strat de pAmInt de un metru. In anul 2001, mai multe oi care au pAscut In zona platformei Metadet au murit din cauzA cA iarba conTinea cianuri provenite din rezervoarele fostei fabrici de detergenTi. AcTiunea de neutralizare a cianurilor depozitate In acele rezervoare a fost IncheiatA la sfIrSitul anului 2004.