Case de tip familial pentru copii cu deficienTe institutionalizati in Falticeni

O astfel de casA a fost inauguratA deja la FAlticeni Si va gAzdui 11 copii, In timp ce altele douA vor fi deschise pInA-n iulie In acelaSi oraS Si In localitatea BivolArie. Aceste case sunt structurate pe douA nivele Si dispun de 3 dormitoare, douA bAi, douA sAli de club, bucAtArie Si salA de mese, iar alAturi de copii vor sta In permanenTA atIt supraveghetori, cIt Si referenTi de educaTie. Proiectul cu o valoare de 420 000 de euro este finanTat de Uniunea EuropeanA Si Consiliul JudeTean Suceava. La Centrul de Plasament Lizuca sunt 75 de minori cu deficienTe de auz Si vedere, din care 40 vor ajunge In cele trei case de tip familial, 16 vor fi daTi In grija unor asistenTi maternali, iar 19 vor fi reintegraTi In familie.