Legea privind improprietarirea Arhiepiscopiei Sucevei-contestata

AnunTul a fost fAcut de cAtre senatorul PSD, Antonie Iorgovan, Intr-o conferinTA de presA. El a precizat cA grupul senatorilor care a semnat contestaTia a solicitat CurTii ConstituTionale sA constate cA, atIt OrdonanTa de UrgenTA, cIt Si Legea de aprobare a ei sInt contrare ConstituTiei RomAniei. ContestaTia, care cuprinde 18 pagini, este formatA, potrivit lui Antonie Iorgovan, din mai multe categorii de argumente care vizeazA conflicte ale OrdonanTei de urgenTA Si ale Legii de aprobare a acesteia cu textul constituTional. In esenTA, Legea de aprobare a OrdonanTei de urgenTA 100/2004 IncalcA principiile Si normele constituTionale referitoare la competenTa Camerelor, prin nerespectarea competenTei Senatului, de Camera decizionalA, In materia securitATii naTionale, se aratA In sesizarea trimisA CurTii ConstituTionale. Antonie Iorgovan a arAtat cA la Camera DeputaTilor au fost adoptate texte noi faTA de Senat. El a exemplificat prin adoptarea unei anexe „substanTiale” prin care Arhiepiscopia Sucevei Si RAdAuTilor este ImproprietAritA cu diferite amenajAri ale cursurilor de apA, diferite luciuri de apA, dar Si un veritabil arsenal de arme format din pistoale Si puSti de vInAtoare. In ce priveSte IncAlcarea normelor Si principiilor constituTionale referitoare la proprietate, senatorul Antonie Iorgovan a spus cA Legea privind ImproprietArirea Arhiepiscopiei este neconstituTionalA IntrucIt scoate din sfera bunurilor proprietate publicA „apele cu potenTial energetic valorificabil de interes naTional” Si le trece In proprietatea privatA a Arhiepiscopiei. Legea IncalcA Si aspectele constituTionale referitoare la protecTia mediului, precum Si pe cele referitoare la raporturile dintre culte Si stat, a mai precizat Iorgovan, subliniind cA „Patriarhia, prin aceastA ficTiune juridicA, devine un fel de stat In stat”. Camera DeputaTilor a votat sAptAmIna trecutA pentru ImproprietArirea Arhiepiscopiei Sucevei Si RAdAuTilor cu 90 de mii de hectare de pAdure, aSa cum prevedea o ordonanTA datA de fostul Guvern In plinA campanie electoralA. Proiectul de lege pe aceastA temA fusese respins de Senat, care nu era de acord cu ImproprietArirea, ci cu darea pAdurii In administrarea Arhiepiscopiei.