Consilierul judetean PNL VAtavu-noul Sef al taberelor sucevene

Instalarea In funcTie avut loc In prezenTa prefectului Orest Onofrei. El a anunTat cu aceastA ocazie cA autoritATile judeTene se preocupA pentru redeschiderea cit mai repede a Taberei de la BucSoaia Si reintroducerea acesteia In circuitului naTional al taberelor. El Si-a exprimat nedumerirea asupra modului In care DirecTia de SAnAtate PublicA Suceava menTine restricTia asupra consumului apei potabile din sursa ce alimenteazA TabAra In momentul de faTA. Nu InTeleg de ce sunt probleme cu apa potabilA din TabArA, atAta timp cAt sursa e aceeaSi cu cea care alimenteazA oraSul Frasin. Nu-mi explic de ce pentru copii din Frasin apa e bunA Si pentru cei care vin aici In vizitA nu mai este bunA, a spus Onofrei. El susTine cA existA In derulare un proiect de refacere a aducTiunii de apA, care, coroborat cu acTiunile de reparare consistentA a bucAtAriei taberei vor duce la re-obTinerea autorizaTiei de funcTionare. AgenTia Taberelor a fost condusA pAnA anul trecut de Mirela AdomnicAi, actualmente deputat PSD de Suceava.