40 de firme sucevene riscA sA fie executate de Fisc

AgenTii economici respectivi ale cAror obligaTii restante faTA de bugetul de stat ating suma de 160 de miliarde de lei intrA sub incidenTa OUG 26/martie 2005, Si mai au o SansA dacA-Si vor achita debitele restante pInA la data de 30 aprilie. Potrivit actului normativ elaborat de Guvern, debitorii care au beneficiat de Inlesniri la plata obligaTiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurArilor sociale de stat, bugetului asigurArilor pentru Somaj, bugetului asigurArilor pentru accidente de muncA Si boli profesionale sau bugetului Fondului naTional unic de asigurAri sociale de sAnAtate, dupA caz, acordate In baza reglementArilor legale In materie, Si care, pAnA la data de 30 aprilie 2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse In rate, a obligaTiilor fiscale curente, cu termene de platA pAnA la aceeaSi datA, precum Si a Indeplinirii celorlalte condiTii In care Inlesnirile au fost aprobate beneficiazA de menTinerea Inlesnirilor pentru sumele rAmase de platA, IncepAnd cu data de 30 aprilie 2005, cu toate efectele prevAzute de lege. Mihai HorodincA director adjunct In cadrul DirecTiei Generale a FinanTelor Publice Suceava, a declarat cA cele 40 de firme beneficiau de Inlesniri sau eSalonAri la platA In baza OrdonanTei de UrgenTA nr. 40/2002 Si a actelor normative ulterioare, InsA din cauzA cA nu Si-au respectat termenele de platA precum Si alte condiTii impuse de lege au pierdut aceste facilitATi fiscale. In sprijinul acestor agenTi economici a fost datA OG 26 din martie 2005, care prevede ca toTi cei care au pierdut Inlesnirile la platA au posibilitatea sA beneficieze din nou de ele, dacA ISi achitA obligaTiile restante din planul de reeSalonare, a spus HorodincA. El a subliniat cA firmele sucevene care intrA sub incidenTa OUG 26 nu au nume sonore Si cA impactul social In cazul executArii acestora nu va fi unul semnificativ. De menTionat cA valoarea totalA a obligaTiilor restante pe care firmele sucevene le au cAtre bugetul de stat se ridicA la aproximativ 2.000 de miliarde de lei InsA grosul lor nu intrA sub incidenTa OUG 26. Parte din societATi au Inlesniri la platA dar respectA graficele de reeSalonare a debitelor restante.