Postul de Sef al Directiei pentru Cultura Suceava scos la concurs

Postul a rAmas vacant dupA ce Emil Ursu a fost numit director al Complexului Muzeal Bucovina, Si este deTinut interimar de Corina Ignat, unul dintre consilierii DirecTiei pentru CulturA. Examenul va avea loc la sediul AgenTiei FuncTionarilor Publici In data de 2 Si 3 iunie, cInd candidaTii vor avea de susTinut proba scrisA Si respectiv interviul. Persoanele care vor sA se Inscrie la concurs trebuie sA aibA studii superioare de lungA duratA, o vechime de minimum 5 ani In specialitatea studiilor necesare exercitArii funcTiei publice, cunoStinTe avansate de operare pe calculator, Si sA cunoascA o limbA de circulaTie internaTionalA. De asemenea, doctoratul, studiile de management Si experienTa In domeniul patrimoniului cultural, pot constitui un avantaj.