PNL Suceava vrea parteneriat public-privat pentru gestionarea deseurilor

ReuniTi sub bagheta preSedintelui PNL Suceava, prefectul Orest Onofrei, primarii Ion Lungu, Vasile Tofan, Gabriel Serban Si Marius Ursaciuc, vin soluTia de a se realiza o asociere Intre Consiliul JudeTean Suceava Si Consiliile Locale, un investitor strAin, Si un operator unic care sA cuprindA firmele sau DirecTiile din cadrul PrimAriilor ce se ocupA cu activitatea de salubrizare. Din acest conglomerat ar trebui sA rezulte firma care se va ocupa de administrarea Si gestionarea deSeurilor la nivelul Intregului judeT Si care va construi cele douA gropi ecologice prevAzute In strategia aprobatA de Uniunea EuropeanA. Prefectul Orest Onofrei a explicat cA operatorul unic care ar urma sA cuprindA firmele locale de salubrizare va avea obligaTia de a aduna de la populaTie taxele pentru colectarea deSeurilor. Primarul Ion Lungu a Tinut sA sublinieze importanTa realizArii acestui operator ce va utiliza forTa de muncA localA Si care va conduce la externalizarea serviciilor de salubrizare de la primArii Si la degrevarea de o povarA financiarA. Lungu a identificat Si posibilul investitor strAin care ar putea intra In asociere, firma germanA Geiger. Forma de asociere va fi gAsitA de juriSti. Asocierea dintre Consiliul JudeTean Si Consiliile Locale este un stIlp, investitorul strAin este un alt stIlp Si operatorul unic este un alt stIlp. AceStia trebuie sA intre Intr-o asociere juridicA, funcTionalA, legalA Si sA administreze Si sA gestioneze deSeurile In judeTul Suceava, a declarat Lungu. El a recunoscut cA realizarea acestui parteneriat public privat reprezintA o alternativA la un proiect similar iniTiat In urmA cu doi ani de preSedintele PSD al Consiliului JudeTean, Gavril MIrza. IniTiativa s-a soldat cu InfiinTarea societATii Ecologica printre asociaTi aflIndu-se Si firma germanA Geiger. Asocierea cu Ecologica aprig contestatA la acea vreme de consilierii judeTeni ai PNL nu a putut fi finalizatA deoarece investitorul german a pus condiTia ca taxa de salubrizare sA fie colectatA de primArii, autoritATile locale dorind ca aceste taxe sA fie strInse de operatorul local ce gestioneazA deSeurile.