Petre Roman-Integrarea Romaniei in UE ar putea fi aminata pina in 2010

Roman a declarat Intr-o conferinTA de presA cA In prezent se manifestA o obosealA a europenilor In legAturA cu extinderea. FranTa Si Germania sunt TAri care In acest moment cunosc un procentaj de Somaj foarte ridicat, In creStere, sunt Intr-o situaTie de economie mai degrabA fragilA, adicA o creStere economicA care este din ce In ce mai redusA. De aici Ingrijorarea celor douA TAri privitor la siguranTa cetATenilor lor In legAturA, In primul rAnd, cu puterea lor de cumpArare Si nesiguranTa privitoare la locurile de muncA, a explicat Roman .

El a arAtat cA cetATenii francezi voteazA, duminicA, In cadrul unui referendum cu privire la Tratatul ConstituTional al Uniunii Europene, care va fi cadrul In care va funcTiona Uniunea EuropeanA dupA extindere, dar cA se pare cA acest Tratat va fi respins de o majoritate a francezilor.

TotodatA, Roman a mai spus cA dreapta germanA se IndreaptA, cel mai probabil, spre o victorie In alegeri In luna septembrie, tot punAndu-se In direcTia In care bate vAntul percepTiei publice a germanilor care nu mai vor sA cheltuiascA atAt de mulTi bani pentru extindere.

El a arAtat cA In aceste condiTii, ne gAndim cA nereuSind sA intrAm odatA cu cele zece TAri, din pAcate, nu este imposibil sA asistAm la o amAnare a extinderii Si deci o amAnare a integrArii TArii noastre In UE Si asta nu InseamnA numai un an, ci, dupA cum spun foarte mulTi specialiSti, poate sA Insemne trei ani.

Lucrul acesta ne este imputabil nouA pentru cA o serie IntreagA de lucruri care apasA asupra imaginii RomAniei sunt realitATi. AdicA reforma In administraTie, reforma In justiTie, ruperea lanTurilor care sufocA economia romAneascA In lipsa competiTiei, sistemului corupt Si clientelar, care nu a Incetat. Aceste realitATi dau apA la moarA celor care In politica europeanA spun >.

Pe de altA parte, Petre Roman a spus cA Si declaraTiile preSedintelui BAsescu In legAturA cu Germania Si FranTa nu au avut decAt efectul de a irita, Intr-un moment cAnd FranTa, Germania Si alte TAri trebuie sA plAteascA pentru integrarea RomAniei, pentru aducerea RomAniei la standarde europene.

In acest moment, data de 1 ianuarie 2007, pe care am avut cinstea Si onoarea sA o fixez ca ministru de externe, In ianuarie 2000, datA la care Tin foarte mult, este pusA sub semnul IntrebArii. BAlbAielile actuale In ce priveSte reforma In justiTie, In ce priveSte seriozitatea reformei In administraTie, In ce priveSte utilizarea fondurilor structurale ale UE adaugA incertitudine asupra imaginii Si aSa precare a RomAniei. Toate acestea fac ca ratificarea tratatului dintre RomAnia Si UE sA fie sub semnul IntrebArii. Nevalidarea Tratatului ConstituTional a UE poate sA schimbe complet datele problemei Si atunci integrarea RomAniei Si Bulgariei poate fi nu In 2007, ci In 2010, a conchis preSedintele FD.