Presedintele PD Suceava i-o taie lui Tariceanu in legatura cu fuziunea PNL-PD

ProaspAt Intors din FranTa unde a fost plecat cu o delegaTie a Consiliului JudeTean, Uricec, a convocat o conferinTA de presA unde a criticat declaraTia premierului cu privire la necesitatea fuziunii dintre PNL Si PD catalogInd-o ca fiind surprinzAtoare. Liderul democrat a amintit cA subiectul fuziunii care a fost lansat In ianuarie de cAtre liberalul Valeriu Stoica a fost discutat la Inceputul anului In cadrul Colegiului Director al partidului hotArIndu-se cA pentru PD fuziunea nu reprezintA o soluTie. Avem o AlianTA care funcTioneazA foarte bine Si un protocol care este valabil pInA In 2008, a precizat Uricec. El l-a apostrofat pe primul ministru cA a fAcut o asemenea declaraTie importantA pentru viaTa politicA din RomAnia fArA sA se consulte cu partenerii din AlianTA. In mod normal subiectul trebuia dezbAtut In cadrul Consiliului NaTional de Conducere al AlianTei D.A(PNL-PD) Si la nivelul organizaTiilor locale Si judeTene Si apoi sA se facA declaraTii pe aceastA temA, a spus Uricec, care a adAugat a ne gIndi al fuziune acum InseamnA a crea tensiuni mai mari sau mai mici Intre organizaTii ceea ce nu ar duce la nimic bun. In opinia liderului democraTilor suceveni pentru AlianTa D.A. sunt mult mai importante alegerile anticipate. Este important sA ne concentrAm pe organizarea de alegeri anticipate. In sondaje AlianTa are un scor extrem de bun care poate fi ImbunAtATit Si alegerile anticipate ne-ar putea aduce o majoritate confortabilA la guvernare, a conchis Uricec. PreSedintele PNL, premierul CAlin Popescu TAriceanu, a readus In actualitate tema fuziunii PNL-PD. Aflat sImbAtA la Suceava la ConferinTa judeTeanA de alegeri, TAriceanu a vorbit despre necesitatea transformArii AlianTei D.A. (PNL-PD) Intr-un partid politic arAtInd cA actul de guvernare trebuie sA ne TinA strInSi. El a spus cA timp de un an Si jumAtate AlianTa a funcTionat foarte bine Si le-a cerut membrilor de partid sA reflecteze pe tema fuziunii. MeritA o reflecTie foarte serioasA ca actuala AlianTA, care a reuSit sA cIStige alegerile, sA primeascA o valenTA suplimentarA In viitor. Am avut o alianTA care a funcTionat foarte bine pInA la alegeri, timp de un an Si jumAtate, Si aceastA alianTA s-a consolidat. Actul de guvernare trebuie sA ne TinA strInSi, In continuare. FArA unitate nu vom reuSi. Problema la care vA rog sA reflectaTi cu toTii Si la care Si eu mA gIndesc foarte serios este posibilitatea unei fuziuni, In perspectivA, cu Partidul Democrat. Sigur cA acest lucru nu este o problemA unilateralA, trebuie ca Intr-o cAsAtorie sA vrea ambii soTi, dar eu cred cA noi trebuie sA arAtAm In mod clar disponibilitatea noastrA pentru un astfel de proiect politic, a declarat liderul liberal. TAriceanu a amintit cA Congresul PNL s-a Incheiat cu o rezoluTie care aratA disponibilitatea PNL pentru o fuziune In perspectivA cu PD. In opinia premierului, fuziunea este un act de viziune politicA Si de responsabilitate. Vreau sA reiterez, IncA o datA, aceastA disponibilitate din punctul meu de vedere Si sper Si din punctul dumneavoastrA de vedere. E un act de viziune politicA, e un act de responsabilitate la care meritA sA ne gIndim cu toTii foarte serios, pentru ca In viitor sA putem face faTA nu ca douA partide separat cu un adversar care, sigur, astAzi traverseazA o perioadA dificilA, mA refer la PSD, ci sA facem faTA ca un partid unit In aSa fel IncIt, In RomAnia, PSD sA aibA Intr-adevAr o contrapondere permanentA, solidA Si coerentA. Si aceastA contrapondere ar putea sA fie datA de viitorul partid unit, a Incheiat TAriceanu.