Onofrei- unii secretari comunali iSi fac interesele pe spinarea consilierilor

Onofrei a declarat cA In unele comune secretarii deturneazA discuTiile In Consiliul Local sau ISi depASesc atribuTiile exemplificInd cu secretarul din localitatea sa natalA, Marginea. In unele situaTii, a spus prefectul, secretarii nu au pregAtirea juridicA necesarA Si IncurcA lucrurile. Sunt secretari de comune care duc Intr-o direcTie doritA de ei discuTiile In Consiliul Local. Avem o problemA de depASire de atribuTii a secretarului din Marginea. E Si normal sA se IntImple aSa ceva acolo pentru cA el este tehnician veterinar de profesie cu cursuri fAcute Inainte de 1989 la centrul de perfecTionare al Consiliilor Populare, a declarat Onofrei. Prefectul este hotArIt sA facA ordine IntrucIt calitatea actului administrativ depinde In mare mAsurA de pregAtirea juridicA a secretarilor. El a spus cA In perioada urmAtoare va face o analizA a tuturor secretarilor de comune In urma cAreia cei care nu au studii superioare juridice, sau care nu Si le pot completa In termenul prevAzut de lege vor fi IndepArtaTi, iar posturile scoase la concurs. Ultima situaTie existentA la PrefecturA aratA cA doar 49 de secretari, adicA 43,75% din total, au studii superioare juridice, iar alTi 15 In curs de finalizare. De asemenea, 6 secretari au studii superioare administrative, Sase In curs de finalizare, In timp ce cu alte specializAri sInt 8, iar cu studii medii 25.