Licitatie

cu sediul In Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunTA pentru ziua de 10 iunie 2005, orele 10.00 organizarea unei

LicitaTii


la sediul unitATii, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, gAlbiori Si ghebe) In sezonul 2005.
In data de 10 iunie 2005, Intre orele 08.00 – 10.00, se organizeazA PRESELECTIA firmelor specializate In achiziTia Si desfacerea ciupercilor comestibile.
La preselecTie, firmele vor prezenta urmAtoarele documente:
– statutul societATii, certificatul de Inregistrare (copii);
– situaTia dotArii tehnico-materiale (baze de producTie Si prelucrare, mijloace de transport specializate etc.);
– adeverinTA din care sA rezulte cA nu au datorii sau litigii cu direcTiile silvice cu care au lucrat In anul 2003;
– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerTului In anul 2005 cu privire la structura acTionariatului;

– certificat (scrisoare) de bonitate financiarA eliberat de bancA;
– firmele care nu Si-au achitat taxele integral la DirecTia SilvicA Suceava In anul 2004 nu vorfi admise la licitaTie.
CantitATile pe ocoale silvice Si specii sInt trecute In caietul de sarcini.
LicitaTia va fi PUBLICA‚, DESCHISA‚, CU STRIGARE.
La Inscriere, firmele vor achita taxa de participare la licitaTie de 1.500.000 lei.
CantitATile de ciuperci comestibile rAmase neadjudecate la licitaTie vor fi oferite spre NEGOCIERE In data de 10 iunie 2005 orele 12.00.
Caietul de sarcini privind licitaTia se pune la dispoziTia celor interesaTi IncepInd cu data de 03.06.2005.

RelaTii suplimentare la Biroul producTie. Telefon 0230/217685, int. 116; 0745/169111