Tariceanu a cerut Parlamentului sprijin pentru reforma proprietatii si justitiei

Scrisoare deschisA

StimaTi parlamentari,

Guvernul a hotArAt, In cadrul SedinTei de pe 1 iunie 2005, sA-Si asume rAspunderea In faTa Parlamentului pentru pachetul de legi referitor la reforma In domeniile proprietATii Si justiTiei.

Sunt douA componente fundamentale In procesul de modernizare a RomAniei Si de construcTie a proiectului european. FArA reforme profunde In justiTie Si In ceea ce priveSte regimul proprietATii, RomAnia nu va putea intra In Uniunea EuropeanA, nu va funcTiona ca un stat de drept autentic.

Prin acest pachet se asigurA rezolvarea deplinA a problemei proprietATii. Vom InlAtura astfel consecinTele unor nedreptATi istorice care au supravieTuit dictaturii comuniste, vom consolida dreptul la proprietate ca fundament al economiei de piaTA.

Pe de altA parte, reforma justiTiei este condiTia de neInlocuit pentru ca lupta anti-corupTie sA conducA la asanarea vieTii publice, iar cetATenii sA-Si recapete Increderea In autoritATile statului. VA asigur cA nu am fAcut nici o concesie celor care vor ca justiTia romAnA sA fie coruptA, ineficientA Si supusA politic. MAsurile pe care le propunem vor da ocazia oamenilor integri, nepAtaTi Si neSantajabili care existA In sistem sA se afirme, sA reformeze Si sA transforme justiTia romAnA din interior, prin fapte concrete Si prin aplicarea legilor.

Credem cA suntem la o rAspAntie In evoluTia RomAniei Si avem convingerea cA toTi membrii Parlamentului RomAniei, dincolo de culoarea politicA, doresc sA contribuie In mod hotArAtor la modernizarea RomAniei Si la integrarea sa In Uniunea EuropeanA. Prin aceastA iniTiativA, Guvernul RomAniei ISi asumA rAspunderea In faTa Legislativului, In faTa societATii romAneSti. Ne identificAm Intru totul cu acest proiect, aceasta este voinTa noastrA politicA.

Parlamentul joacA un rol fundamental In susTinerea procesului de integrare europeanA. SusTinerea demersului de reformA a proprietATii Si a justiTiei va fi o confirmare cA fiecare dintre dvs sunteTi angajaTi pe deplin In procesul de pregAtire a RomAniei pentru a deveni membru al UE la 1 ianuarie 2007. Este prilejul sA dovedim ImpreunA, membri ai Guvernului Si parlamentari ai RomAniei, cum funcTioneazA practic consensul politic asupra obiectivului strategic privind aderarea RomAniei la Uniunea EuropeanA.

Imi exprim Increderea cA veTi susTine prin votul dvs pachetul de legi privind reforma In domeniile proprietATii Si justiTiei.

Cu deosebitA consideraTie,

CAlin Popescu-TAriceanu