In domeniul sanitar veterinar RomAnia mai are de implementat 600 de legi UE

Flutur a spus cA este absolut conStient Si responsabil cA In ceea ce priveSte integrarea europeanA existA foarte multe lucruri de fAcut In domeniul Agriculturii, subliniind cA au fost recuperate multe rAmAneri In urmA, dar cA existA foarte multe alte aspecte care mai trebuie realizate. Din pAcate se vine cu o IntArziere din urmA care noi, In momentul de faTA, suntem pregAtiTi sA o rezolvAm, sA o recuperAm, InsA, cu toate acestea, mai sunt multe de fAcut. In domeniul acquis-ului comunitar Autoritatea Sanitar VeterinarA are doar nouA oameni care se ocupA de aSa ceva Si nici spaTii suficiente, a spus ministrul Agriculturii. El a precizat cA odatA cu trecerea acestei AutoritATi In coordonarea Ministerului Agriculturii a luat mAsuri zilnice de a monitoriza aceste aspecte, arAtAnd cA au fost pregAtite spaTii In clAdiri nou amenajate Si cA vor fi angajaTi noi salariaTi pentru a se recupera restanTele In acest domeniu.
Flutur a spus cA Inregistrarea animalelor este un proces In IntArziere din cauzA cA se aflA pe rolul instanTelor procese privind modul In care, In timpul fostei guvernAri au fost atribuite prin licitaTii efectuarea de astfel de acTiuni. Din pAcate, amAnarea pronunTArii justiTiei ne creeazA probleme de calendar de aderare. ExistA pericol chiar de a fi pusA In aplicare clauza de salvgardare dacA nu rezolvAm aceste restanTe. Eu am Incredere cA justiTia va grAbi clarificarea acestor chestiuni legate de licitaTiile fAcute privind identificarea bovinelor, de guvernul trecut. Trebuie sA recunosc cA acest lucru de creeazA IngrijorAri profunde, faptul cA In justiTie se IntArzie clarificarea acelor procese legate de identificarea animalelor, a spus Flutur.
Ministrul Agriculturii a mai arAtat cA existA probleme care au fost recuperate, cum ar fi InfiinTarea punctelor de control Si inspecTie la frontierA, urmAnd ca spaTiile celor opt puncte sA fie amenajate.
Am procurat toate spaTiile, suntem deja pregAtiTi In aceastA varA sA demarAm construcTiile, avem certificate de urbanism, a spus Flutur.
Ministrul Agriculturii a mai arAtat cA s-a reuSit recuperarea rAmAnerilor In urmA pentru InfiinTarea AgenTiei de plATi In RomAnia Si cA s-a reuSit fotografierea aero a aproape Intreg teritoriul.
Aproape toatA RomAnia este fotografiatA, dacA mai sunt zece la sutA suprafeTe nefotografiate. Acum lucrAm la identificarea parcelelor, la legAtura Intre fotograme Si locurile fizice din teren Si InfiinTAm Registrul fermelor, a spus Flutur. El a arAtat cA pentru aceastA acTiune va fi nevoie de cinci mii de persoane care sA lucreze un an Si jumAtate, din care jumAtate angajaTi ai AgenTiei de plATi Si a adAugat cA In acest domeniu a asigurat autoritATile de la Bruxelles cA suntem Intr-o profundA organizare, dar cA s-a depins de calendarul de primAvara pentru cA zborurile se pot face doar primAvara sau toamna. Flutur a apreciat ca normalA abordarea Comisiei Europene privind scrisoarea In care erau evidenTiate unele IntArzieri In cadrul programului convenit de aderare, subliniind cA aceastA practicA a fost folositA Si In cazul altor TAri candidate.
Agricultura, dupA pArerea mea este cel mai complex capitol pentru aderare, cu cea mai mare rAspAndire Si cu cele mai multe probleme. Suntem foarte angajaTi In aceastA problemA Si de aceea turAm motoarele la maxim, a spus Gheorghe Flutur.