Onofrei: Domnul Bejinariu are un fel de politicA de sconcs

DeranjaTi cA Hayssam a Sifonat imaginea PSD partid al cArui membru a fost pInA nu de demult, lideri la vIrf ai celui mai important partid de opoziTie, IncearcA sA-l plaseze pe afaceristul acuzat de terorism, In ograda PNL. In schimbul de replici au intrat deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, vicepreSedintele PNL, Gheorghe Flutur Si preSedintele PNL Suceava Orest Onofrei. PNL Suceava a apreciat, luni, cA declaraTiile lui Bejinariu, care a afirmat cA Omar Hayssam, a fost adus In judeTul Suceava de lideri liberali, sunt fumigene pentru a arunca subiectul Hayssam In ograda altui partid. Potrivit unui comunicat de presA al PNL Suceava, declaraTiile deputatului Eugen Bejinariu se Inscriu In genul de fumigenA cu care acesta ne-a obiSnuit Si se apreciazA cA de fapt, Omar Hayssam este un subiect mult prea fierbinte In ograda PSD Si deputatul PSD nu Stie cum sA-l arunce Si In ograda altui partid, In condiTiile In care este de notorietate cA Hayssam a fost membru PSD Si a fost protejat de guvernarea PSD. PNL precizeazA In comunicat cA fabrica Bucovina Mineral Water, unde preSedintele AgenTiei Nucleare, liberalul ValicA Gorea, a fost director, a fost achiziTionatA de Omar Hayssam In 1999, cAnd ValicA Gorea nu mai era angajatul acestei societATi. TotodatA, se precizeazA cA fabrica de cherestea Best Wood MoldoviTa a fost achiziTionatA de acelaSi Omar Hayssam de la fostul FPS, printr-o manevrA dubioasA. In perioada 2000-2004, In guvernarea PSD, fabrica Best Wood MoldoviTa a fost adusA In stare de faliment, deSi In perioada 1999-2000 a avut profit de peste zece miliarde de lei, se mai aratA In comunicat In care se subliniazA cA cu toate neregulile constatate de organele statului, la aceastA fabricA nu s-a IntAmplat nimic, fiind uSor de presupus cA Omar Hayssam a beneficiat de protecTia PSD, a prefectului Ioan CuSnir, originar din MoldoviTa. In comunicat se menTioneazA cA cel care l-a adus pe Omar Hayssam In Suceava a fost un anume Mihai PetrAchioiu, fost Sef al PoliTiei TimiS, demis pentru legAturile sale cu Iskandarani, alt om de afaceri apropiat PSD. PNL Suceava mai precizeazA cA fostul preSedinte PNL Theodor Stolojan nu a fost prezent niciodatA In nici una din cele douA societATi ale lui Omar Hayssam. Domnul Bejinariu insistA In prostia lui Si In Incercarea lui de a crede cA pot sA-l transfere la PNL Si nu IncearcA sA o facA In BucureSti pentru cA nu are succes. Vine la Suceava cInd are timp Si IncearcA sA arunce fumigene care sA slAbeascA puTin presiunea politicA la care este supus PSD din cauza prezenTei lui Omar Hayssam. Domnul Bejinariu are un fel de politicA de sconcs vine Si lasA mirosuri urIte ca sA nu te poTi apropia de el. Cred cA dacA domnul Bejinariu are nevoie de informaTii cel mai autorizat la care sA-i cearA informaTii este fostul prefect Ioan CuSnir care a patronat acest judeT Si care la el acasA la MoldoviTa Omar Hayssam Si-a fAcut de cap, a declarat preSedintele PNL Suceava, prefectul Orest Onofrei.
Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat, vineri, cA omul de afaceri Omar Hayssam, a avut relaTii Si cu mai multe partide, nu numai cu PSD, arAtAnd cA In judeTul Suceava acesta a fost adus de un marcant liberal, ValicA Gorea, care este In prezent preSedintele AgenTiei Nucleare. Omar Hayssam a fost adus In judeTul Suceava de un marcant liberal, ValicA Gorea, a spus Bejinariu care a adAugat cA la inaugurarea fabricii de la MoldoviTa a fost invitat Si Theodor Stolojan, dar cA nu Stie dacA acesta a participat. El a mai spus cA In perioada guvernArii PSD, firmele lui Hayssam nu au fost protejate, ci chiar i s-a interzis acestuia participarea la unele licitaTii de masA lemnoasA organizate de DirecTia SilvicA Suceava. Directorii din vremea aceea ai DirecTiei Silvice l-au scos din licitaTie pentru cA avea o datorie de zece miliarde de lei, a mai spus Bejinariu. Eugen Bejinariu a transmis, duminicA, un comunicat In care Ii sugereazA preSedintelui AgenTiei Nucleare, liberalul ValicA Gorea, sA rAspundA la mai multe IntrebAri.
Astfel, Bejinariu Il IntreabA pe Gorea dacA a fost sau nu co-proprietar al societATii comerciale Bucovina Mineral Water ImpreunA cu Omar Hayssam Si cAt din prejudiciul de 13 miliarde de lei, constatat de Garda FinanciarA prin procesul-verbal de control nr. 166/2003, era aferent activitATii domnului ValicA Gorea In calitatea sa de director al societATii Bucovina Mineral Water. TotodatA, preSedintele AgenTiei Nucleare este Intrebat de parlamentarul PSD de Suceava despre suma de bani primitA de la Omar Hayssam „pentru acTiunile vAndute la aceastA firmA Si dacA a avut o maSinA de culoare roSie primitA de la acesta. In acelaSi comunicat, Bejinariu Il IntreabA pe ValicA Gorea dacA „excursia In Nigeria din timpul mandatului de subprefect a fost sau nu finanTatA cu bani de la Omar Hayssam, dacA „a mai Tinut sau nu legAtura In ultimul timp cu Omar Hayssam Si dacA „Stia sau nu Stia despre planul de rApire a ziariStilor romAni In Irak. AcuzaTiile lui Bejinariu au fost negate vineri de ValicA Gorea. „CAnd a venit el la Bucovina Mineral Water eu eram plecat, fiind subprefect de Suceava. Nu aveam eu cum sA-l aduc pe Hayssam, a spus preSedintele AgenTiei Nucleare. „Il desfid sA aducA dovezi. DacA nu, este un mincinos, a mai spus Gorea.