Consiliul Județean Suceava are un excedent de 10 milioane de euro, jumătate din banii pentru dezvoltare fiind necheltuiți

Bugetul județului Suceava la sfârșitil lunii septembrie înregistrează, pe ansambul său, o execuție bună, potrivit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care arată că s-a atins 99,11 la sută execuție în ceea ce privește veniturile și 82,9 la sută la partea de chetuieli, cu un excedent de 46.560.246 lei,(circa 10 milioane de euro) din care 12,02 milioane de lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare, iar 34,54 milioane de lei este excedentul secțiunii de dezvoltare.

flutur-8

În expunerea de motive pentru adoptarea execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului, președintele CJ Suceava arată că s-a asigurat finanțare pentru  secțiunea de funcționare cu prioritate, apoi pentru cea de dezvoltare.

El arată că analiza privind modul în care au fost chetuiți banii a evidențiat și necesitatea redimensionării cheltuielilor bugetare în raport cu încasarea veniturilor și este fundamentul propunerii de rectificare bugetară.

Administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a explicat într-un raport că la partea de venituri s-a realizat o execuție de 303,656 milioane de lei, reprezentand 99,11 la sută față de prevederea bugetarii la 9 !uni, din care, 52,358, milioane de lei venituri proprii, reprezentand 100,31 la sută față de prevederea bugetră, alți 112,773 milioane de lei, din sume defalcate din TVA, reprezentand 94,40 la sută față de prevederea bugetară, 1,543 milioane de lei din transferuri, formate din donații și sponsorizări și contribuții ale consiliilor locale la proiectul „Sistemul de management integral al deșeurilor în județul Suceava”, reprezentand 49,30% față de prevederea bugetară la 9 luni, din cauza neplății de către o parte din consiliile locale a contribuțiilor datorate, precum și 106,130 milioane de lei subvenții de la bugetul de stat, reprezentiind 101,53% față de prevederea bugetară la 9 !uni, utilizate pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru finanțarea planurilor și regulamentelor de urbanism, a investițiilor în sănătate, a drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pentru finanțarea Camerei Agricole Județene Suceava, pentru susținerea derulării programelor de interes național de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Totodată, au fost încasați 800.000 de lei subvenții de la alte administrații, 30 de milioane de lei sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări, iar din excedentul anului precedent s-a virat suma de 3.660.772 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Vasilciuc subliniază că, pe cele două secțiuni, față de prevederile bugetare la 9 !uni, încasările realizate au fost de 94,39% pentru secțiunea de funcționare și de 124,84% pentru secțiunea de dezvoltare, datorită sumelor primite în contul plăților efectuate în anii anteriori pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

În ceea ce privește cheltuielile, CJ Suceava a cheltuit în primele nouă luni  257.095.786 lei, reprezentând 82,90% față de prevederea bugetară, iar defalcat pe secțiuni, execuția bugetară la secțiunea de funcționare este de 89,75 la sută, în timă ce în ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, aceasta este de 48,2 la sută.

Potrivit administratorului public, necheltuirea banilor a fost determinată de începerea mai târziu decât s-a estimat a procedurilor de achiziție pentru unele cheltuieli de capital, reevaluarea necesității și oportunității efectuării unor investiții atât la Consiliul Județean Suceava cât și la o parte din unitățile subordonate, întârzierile în implementarea proiectului „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”, nefinalizarea acțiunilor în instanță în legatură cu obiectivele înscrise la capitolul „Protecția mediului” în Programul anual al investițiilor publice finanțate din bugetul propriu al județului Suceava, pe anul 2016.

irina-vasilciuc-2

Vasilciuc mai arată că la data de 30 septembrie 2016 s-a înregistrat un excedent de casă de 46.560.246 de lei, din care 34.542.728 lei reprezintă excedentul secțiunii de dezvoltare.

Încasările instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 156.649.320 lei, reprezentiind 104,82% din prevederea bugetară la 9 !uni.

Astfel, din excedentul anului precedent a fost utilizată suma de 3.100.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

Vasilciuc mai arată că pe cele două  secțiuni, încasările au fost realizate în proporție de 116,11% pe secțiunea de funcționare și de 51,57% pe secțiunea de dezvoltare, nerealizare datorată neefectuării cheltuielilor de capital la nivelul prognozat, nefiind astfel necesare vărsăminte din secțiunea de funcționare și alocarea de subvenți și de la bugetul județului.

Execuția cheltuielilor acestui buget este de 142.371.626 lei, reprezentiind 78,37% din prevederea bugetară, cu un excedent realizat de 14.277.694 lei.

Pe secțiuni, față de prevederea bugetară semestrială, plățile au fost efectuate în procent de 83,30% pe secțiunea de funcționare și de 49,12% pe secțiunea de dezvoltare.

Execuția sub nivelul prognozat la 9 luni pe secțiunea de dezvoltare a fost determinată de neefectuarea cheltuielilor de capital la niveul prognozat, a mai arătat Vasilciuc.(N.B.)