ISU „Bucovina” reaminteşte regulile de bază operatorilor din turism

Suceava este printre primele judeţe din ţară în care dezvoltarea turismului este primordială, în continuă creştere, cu perspective de a deveni o adevărată industrie în acest domeniu. Acest aspect impune operatorilor din turism oferirea unor condiţii de cazare şi alimentaţie publică care să corespundă unor cerinţe de securitate la incendiu în conformitate cu legislaţia actuală în vigoare.

„Având în vedere că ne aflăm în preajma deschiderii sezonului estival, preconizăm că aceşti operatori vor fi asaltaţi de clienţi, fapt pentru care considerăm necesară verificarea unor reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor absolut obligatoriu a fi respectate în acest domeniu. Astfel, considerăm necesar să reamintim unele aspecte privind prevenirea şi stingerea incendiilor la unităţile cu activităţi în turism”, se precizează într-un comunicat al ISU Suceava.

Principalele pericole de incendiu sunt date de :
* prezenţa unui număr mare de persoane, pe traseele turistice şi la unităţile cu profil de turism;
* neglijarea sau chiar eludarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, mai ales în ceea priveşte utilizarea focului deschis în aceleaşi locaţii;
*existenţa unor mari cantităţi de materiale combustibile, îndeosebi lemn şi mase plastice, folosite la finisaje, decoraţiuni, mobilier la structurile de turism, cât şi marea diversitate a instalaţiilor utilitare – electrice, de ventilaţie, încălzire, sanitare, climatizare, prepararea hranei, etc.;
*desfăşurarea unor activităţi, altele decât cele specifice, de cazare: birouri pentru firme, organizare de expoziţii, spaţii comerciale şi de prestări servicii, săli de jocuri, fără a respecta măsurile de protecţie la foc legate de specificul activităţii şi, de cele mai multe ori, cu suprasolicitarea instalaţiilor utilitare peste capacitatea proiectată.

Măsuri şi reguli de prevenire şi stingere a incendiilor pentru turişti:
* În spatiile de cazare:*
*este strict interzisă în spaţiile de cazare, a aparatelor electrice de orice fel: fiare de călcat, reşouri, radiatoare, termoplonjoane, spirtiere, aragaze turist, etc., care prezintă pericol de incendiu;
*fumatul este permis numai în locuri special amenajate.
*la unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişate pe spatele uşilor camerelor de cazare.
*se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel (unde există);
*în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.
* se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu, camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

Pe traseele turistice:
*efectuarea focului numai în locurile special stabilite, amenajate şi marcate, iar orice activitate în pădure, indiferent de natura acesteia, va fi desfăşurată cu respectarea strictă a normelor de prevenire a incendiilor;
*accesul autoturismelor particulare în pădure, precum şi instalarea corturilor pentru cazare în alte locuri decât cele special amenajate este interzis;
*să nu lase focul nesupravegheat, iar la plecare să stingă jarul cu apă;
*să nu facă foc pe timp de vânt;
*o grijă deosebită trebuie acordată copiilor cărora nu trebuie să li se lase la îndemână mijloacele de aprindere (chibrituri sau brichete);
*să nu se facă foc în imediata apropiere a fondului forestier, la o distanţă mai mică de 100 m;
*orice început de incendiu observat trebuie să fie anunţat la numărul unic de urgenţă 112 pentru a fi lichidat de către pompieri înainte de a produce pagube materiale sau pierderi de vieţi omeneşti.

Reguli de PSI pentru unităţile de turism:
*Conducerea unităţii turistice va asigura în permanenţă buna funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare (instalaţii de hidranţi interiori şi exteriori, instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor, stingătoare, etc.).
*Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor utilitare (electrice, de încălzire, ventilaţie /condiţionare a aerului etc.). Nu se admit modificări sau improvizaţii la instalaţiile utilitare. Orice lucrări de reparaţii sau întreţinere la instalaţiile de acest tip se efectuează numai de către personal autorizat.
*Personalul unităţilor de turism va fi instruit periodic asupra modului în care se face alarmarea, anunţarea, dirijarea şi evacuarea persoanelor spre ieşire, precum şi asupra modului de folosire a mijloacelor de intervenţie.
*Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu, se va face în aşa fel încât să nu producă panică în rândul turiştilor.
*Turiştii din fiecare cameră, trebuie să aibă acces la două căi de evacuare, independente una faţă de alta.
*În camerele de cazare, pe partea interioară a uşilor, se va afişa schiţa cu traseul de evacuare a turistului (spre ieşirea principală şi cea de serviciu). Pe noptieră, la loc vizibil, se vor găsi fluturaşi cu instrucţiuni în cel puţin 3 limbi de circulaţie internaţională, privind comportamentul în caz de incendiu.
*Focurile de tabără sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fără vânt, la distanţă suficientă de construcţii, culturi agricole sau fondul forestier şi cu asigurarea supravegherii permanente şi stingerii acestora cu apă.

Obligaţiile administraţiei locale:
*Reconsiderarea activităţilor proprii desfăşurate în acest sens potrivit legislaţiei în vigoare;
*Reglementarea focului deschis pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale la toate gospodăriile cetăţeneşti, operatorii economici şi instituţiile de pe raza acesteia;
*Intensificarea controalelor de prevenire a incendiilor cu accent pe utilizarea focului deschis de către componenta preventivă din cadrul SVSU cu implicarea şi a celorlalte structuri existente pe plan local;
*Informarea cetăţenilor şi a factorilor de decizie din cadrul operatorilor economici de turism de pe raza localităţilor privind pericolul de incendiu şi potenţialele riscuri date de focul deschis efectuat fără respectarea prevederilor legale;
*Pregătirea utilajelor de stingere şi a personalului care-l deservesc în vederea operaţionalizării acestora în caz de necesitate;
*Realizarea accesibilităţii spre orice punct al zonelor turistice cât şi spre sursele de apă a autospecialelor de stingere;
*Asigurarea a cel puţin două surse de alimentare cu apă a autospecialelor de stingere pentru fiecare locaţie;
*Organizarea observării şi anunţării operative a tuturor forţelor din sistemul local de apărare inclusiv a pompierilor militari în situaţia unui eventual incendiu.

În ceea ce priveşte activitea I.S.U. Suceava, conducerea unităţii va lua măsuri pentru acţiunea unitară a tuturor structurilor angrenate în vederea asigurării securităţii utilizatorilor unităţilor de primire turistică în sezonul estival 2009, în baza planului de măsuri cadru, elaborat la începutul anului cu ocazia planificării muncii pentru anul în curs şi prin suplimentarea măsurilor dispuse în baza ordinelor eşaloanelor superioare cât şi a stării de fapt din judeţ.

Punerea în practică a noului program de măsuri elaborat, se va realiza prin acţionarea pe următoarele direcţii:
*Monitorizarea situaţiei şi intensificarea schimbului de informaţii cu administraţia publică locală din zonele cu potenţial ridicat de risc, cu operatorii economici şi instituţiile care au competenţe în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
*Inventarierea resurselor umane şi logistice din zonele de interes , a unor surse de apă suplimentare pentru alimentarea autospecialelor , evaluarea posibilităţilor de intervenţie şi reorientarea , în funcţie de situaţie a forţelor şi mijloacelor;
*Verificarea sistemului de avertizare şi alarmare a populaţiei din zonele turistice cu risc la dezastre şi informarea permanentă a populaţiei privind măsurile de prevenire şi protecţie pe timpul sezonului estival şi pe timpul secetei hidrologice; *Constituirea unor rezerve de forţe şi mijloace de intervenţie , care la ordin, să suplimenteze dispozitivele realizate , în raport cu situaţiile create;
*Identificarea şi luarea în evidenţă a tuturor forţelor şi mijloacelor care pot fi utilizate la transportul şi distribuirea la nevoie a apei potabile către populaţie sau pentru asigurarea unei intervenţii operative;
*Verificarea respectării normelor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
*Planificarea şi executarea de controale specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la spaţiile de cazare şi de alimentaţie publică din turism şi pe traseele turistice premergător şi pe timpul sezonului estival în vederea depistării şi înlăturării cauzelor generatoare de incendii sau a altor situaţii de urgenţă.