Garda Forestieră Suceava nu prea mai are timp să-și facă planul de control din cauza numeroaselor sesizări ale activiștilor de mediu și a numărului insuficient de angajați


Intră acum și în grupul de

Garda Forestieră Suceava arată în raportul anual pe anul 2020 că în cursul anului precedent a avut mai multe nerealizări, cauza principală fiind generată de un volum foarte mare de muncă și insuficient personal.

Astfel, în cursul anului trecut nu s-a putut respecta planul de control silvic și cinegetic întocmit la începutul anului, nu s-au preluat în pază toate suprafețele de fond forestier privat pentru care nu se cunosc proprietarii  și pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală, nu s-au efectuat verificările la toți agenții economici furnizori de biomasă conform propunerilor de la avizare și nu au fost ocupate posturile vacanțe existente în cadrul instituției.

Cauzele care au condus la aceste nerealizări sunt, potrivit raportului, numărul mare de sesizări precum și de interacțiuni cu societatea civilă care necesită rezolvare la termenul stabilit de legislația specifică, precum și extinderea verificărilor ca urmare a măsurilor necesare, dispuse de către conducerea instituției.

O altă cauză este lipsa colaborării interinstituționale cu unitățile administrativ – teritoriale pentru identificarea actualilor proprietari de terenuri forestiere fără pază.

Totodată, se menționează că inspectorii Gărzii Forestiere Suceava sunt solicitați să participe la un număr mare de acțiuni comune cu alte instituții, în special cu Poliția, dar și că trebuie să soluționeze un număr mare de petiții adresate instituției și că sunt numeroase solicitări scrise din partea altor instituții, persoane juridice sau fizice ce au trebuit soluționate în termen de maximum 30 zile.

O altă cauză este și complexitatea verificărilor la furnizorii de biomasă.

Insuficiența personalului a fost cauzată de modificarea legislației în ceea ce privește modalitatea de ocupare a posturilor vacante.

Totodată, dificultăți pentru o activitate eficientă a fost generate de lipsa unui cadastru forestier, de lipsa unor informații de avertizare din partea programului SUMAL, pe anumite paliere, care să sprijine activitatea de control sau de lipsa resurselor financiare pentru achiziționarea unui imobil în care instituția  să-și desfășoare activitatea în mod corespunzător.

În 2021 Garda Forestieră Suceava își propune întărirea capacității instituționale prin creșterea numărului de personal necesar pentru desfășurarea activității specifice, astfel încât acesta să fie dimensionat conform prevederilor Codului Silvic și să actualizeze și să dezvolte soft-ul privind circuitul documentelor -registratură, dar și a unui soft pentru gestionarea informațiilor, rapoarte privind activitatea de control.

Garda Forestieră Suceava își propune și perfecționarea personalului prin participarea la cursuri de specializare în tehnologii modeme de măsurare a suprafeței terenurilor, a volumelor de lemn, dar și     crearea unui sistem de control intern/managerial performant  și adaptat realității.

Totodată, GF Suceava vrea achiziționarea de tehnică specifică activităților de control,  actualizarea evidenței complete a proprietarilor de fond forestier, creșterea eficienței actului de control  și actualizarea zonelor de risc precum și creșterea suprafețelor de fond forestier proprietate privată reîmpădurite.


Intră acum și în grupul de