Noi reglementari pentru dezvoltarea IMM-urilor


Intră acum și în grupul de

Proiectul este structurat in 7 capitole care se refera la: crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, programe de dezvoltare ale acestora, fondul national de garantare a creditelor, coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a IMM-urilor si sanctiuni.

Potrivit recomandarilor europene, a fost redefinita notiunea de „intreprindere” prin referire la orice entitate ce desfasoara activitati economice, indiferent de forma sa juridica, cu precizarea, sub forma de enumerare, a tipurilor de entitati ce se incadreaza in aceasta categorie.

La definirea intreprinderilor mici si mijloci au fost avute in vedere doua criterii, si anume: numarul mediu de salariati angajati in intreprindere in decurs de un an de zile si cifra de afaceri realizata de aceasta in decursul aceluiasi interval de timp.

Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
2. realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane de Euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane Euro;
3. respecta criteriul de independenta

Sunt considerate independente intreprinderile mici si mijlocii care nu sunt detinute in proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de catre o alta intreprindere sau de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

Prin derogare este considerata independenta o intreprindere aflata intr-una din urmatoarele situatii:
1. intreprinderea este detinuta de societati publice de investitii, de societati cu capital de risc, investitori institutionali, universitati sau centre de cercetare non-profit, dar cu conditia ca acestia sa nu exercite, in mod individual sau impreuna, controlul asupra intreprinderii;
2. capitalul este divizat de asa natura incat este imposibil de stabilit cine detine acest capital si daca intreprinderea declara ca poate, in mod legal, afirma pe propria raspundere ca nu este controlata in proportie de mai mult de 25 % de catre o alta intreprindere sau de mai multe intreprinderi impreuna care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

Indeplinirea criteriului de independenta se stabileste pe baza declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii interesate in atestarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Plafonul cifrei de afaceri poate fi modificat, in functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotarare de Guvern.

Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati, in urmatoarele categorii:

1. pana la 9 salariati – microintreprinderi;
2. intre 10 si 49 de salariati – intreprinderi mici;
3. intre 50 si 249 de salariati – intreprinderi mijlocii.

Au fost actualizate institutiile care sunt competente, potrivit reglementarilor legale actuale, sa tina evidenta situatiilor financiare ale intreprinderilor care sa elibereze dovezile privind nivelul cifrei de afaceri si s-a instituit si un sistem prin care intreprinderile interesate sa poata face dovada numarului mediu de salariati.

Datorita utilizarii sistemului declaratiilor pe proprie raspundere pentru dovedirea numarului mediu de salariati, a fost necesara desemnarea unor organe competente sa controleze respectarea de catre intreprinderi a prevederilor legale referitoare la intocmirea acestora si sa sesizeze organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni. Acest control referitor la numarul mediu de salariati va fi exercitat de Inspectia Muncii pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor cat si a evidentelor proprii.

Un alt element de noutate il constituie necesitatea evaluarii impactului principalelor proiecte de acte normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii. In acest scop a fost creat Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii, organism consultativ, fara personalitate juridica, care se infiinteaza si functioneaza sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi mici si Mijlocii si Cooperatie. Din acest Grup fac parte membrii desemnati de asociatiile reprezentative ale mediului de afaceri, cadre universitare, cercetatori, economisti si reprezentanti ai institutiilor initiatoare ale actelor normative respective.

Proiectul legislativ a urmarit si accentuarea caracterului obligatoriu al eforturilor pe care autoritatile publice competente trebuie sa le depuna pentru facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele de transport si comunicatii, la furnizarea de energie, gaze, apa si alte utilitati necesare desfasurarii activitatii acestora.

De asemenea, au fost indicate masuri concrete pe care aceste autoritati trebuie sa le aiba in vedere la elaborarea proiectelor de acte normative vizand punerea lor in practica, cum ar fi: unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor necesare intreprinderilor mici si mijlocii, simplificarea documentatiilor solicitate acestora, reglementarea numarului maxim al taxelor si tarifelor percepute intreprinderilor mici si mijlocii si a posibilitatii de achitare in rate a acestora, s.a.

Proiectul defineste notiunea de „activ disponibil” pe baza unor criterii obiective de incadrare si coreleaza prevederile referitoare la acestea cu cele privind regimul imobilelor revendicate sau revendicabile, regimul concesiilor pentru bunurile proprietate publica a statului aflate in administrarea societatilor/companiilor nationale si regiilor autonome, precum si situatia activelor asupra carora exista constituita o garantie sau este instituit un sechestru asigurator.

Totodata se simplifica procesul decizional privind vanzarea, inchirirea, concesionarea, incheierea contractului de leasing cu clauza irevocabila de vanzare, prin instituirea obligatiei respectarii acestor prevederi direct in sarcina societatilor comerciale si societatilor/companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si a regiilor autonome. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort si autoritatile publice locale au rol de supraveghere a derularii acestor operatiuni.

Prevederile proiectului incurajeaza accesul la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Sfera de aplicabilitate este largita si la achizitiile publice desfasurate in sistem electronic.

De asemenea, a fost introdusa o sectiune distincta dedicata masurilor de stimulare a activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii. Astfel, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin:

· stabilirea ca obiectiv prioritar, in cadrul Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare, a promovarii si dezvoltarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderi mici si mijlocii;
· includerea in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii;
· promovarea de masuri destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la programele prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;
· finantarea cu prioritate, din sumele prevazute in bugetul propriu pentru realizarea politicilor in domeniul cercetarii si stimularii inovarii, a programelor prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii; asigurarea contractarii cu prioritate a tematicii solicitate de intreprinderile mici si mijlocii, de catre unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare;
· finantarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediata, solicitate de intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial.

In ceea ce priveste programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, Guvernul va aproba, anual, programe de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu consultarea organizatiilor de reprezentare a intereselor intreprinderilor mici si mijlocii.

Totodata, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin:

· facilitarea accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si implementarea de instrumente si scheme financiare, de tipul:
­ alocatii financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii, pentru completarea capitalului necesar in initierea afacerii;
­ ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru realizarea investitiilor in sectorul productiv si servicii;
­ constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;
­ scheme de creditare cu dobanda redusa;
­ alte scheme si instrumente financiare;
· imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte viabile de catre intreprinzatori;
· promovarea investitiilor straine la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
· asigurarea resurselor financiare pentru co-finantarea si utilizarea eficienta a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, amplificarea participarii intreprinderilor mici si mijlocii romanesti la programe comunitare pe baza principiului transparentei si al imbunatatirea ofertei de servicii pentru intreprinderile mici si mijlocii in vederea cresterii performantelor acestora in afaceri;
· facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta, consiliere si asistenta tehnica pentru potentialii intreprinzatori care initiaza o afacere, pentru intreprinderile nou-infiintate si pentru intreprinderi mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora;
· imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piata si servicii de marketing, financiare si informatice;
· elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrari necesare desfasurarii activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;
· facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, realizarea de materiale informative, de reclama si publicitate, participarea la targuri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;
· dezvoltarea cooperarii interne si internationale si stimularea crearii parteneriatelor de afaceri in domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;
· sprijinirea si stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer tehnologic;

In vederea dezbaterii situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii se va infiinta Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, alcatuit din reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, a patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, a organizatiilor neguvernamentale, a organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ in aprobarea programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Ca element de noutate este prevazuta infiintarea Oficiilor Teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, care asigura reprezentarea institutiei la nivel teritorial. Aceste oficii, care asigura reprezentarea institutiei la nivel teritorial au sarcina alcatuirii unei baze de date cu intreprinderile mici si mijlocii din judetele in care isi desfasoara activitatea, cu stabilirea obligatiei de consultare a acestei baze de date de catre autoritatile contractante, in cazurile in care se organizeaza o procedura de achizitie publica prin cerere de oferta sau negociere competitiva.

La data intrarii in vigoare a legii se abroga Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si aprobare.


Intră acum și în grupul de