Memorandum al Guvernului pentru parteneriate între autoritățile locale şi instituţiile publice în vederea efectuării de investiții prin proiecte europene în albiile râurilor

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un Memorandum prin care se adoptă un model de acord-cadru de parteneriat între unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc să efectueze investiţii pe terenurile aflate în albiile râurilor, solicitante

de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR), şi instituţii publice

(entitățile cu personalitate juridică ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi

ale Administrației Naționale de Imbunătățiri Funciare), pe perioada de valabilitate

a contractelor de finanţare.

Este vorba despre acele terenuri aflate în albiile râurilor, care sunt incluse în

domeniul public al statului şi date în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele

Române”. În aceste condiţii, UAT (judeţe/municipii/oraşe/comune) care pot beneficia

de fonduri europene prin POR nu pot demonstra că pot asigura caracterul durabil al

investiției în ceea ce priveşte intervenţiile pentru consolidarea structurilor care

intră în alcătuirea drumurilor reabilitate. În cazul unei investiții în

infrastructură sau producție, trebuie respectat caracterul durabil al investiției

timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra

elementelor de infrastructură.

 

Conform prevederilor legislației în vigoare, la emiterea actelor ce permit

efectuarea lucrărilor în albiile apelor, administrațiile bazinale din subordinea

Administrației Naționale „Apele Române” impun UAT-urilor anumite condiţii, care

conduc la prelungirea duratei de întocmire a documentațiilor necesare pentru

depunerea cererilor de finanțare prin POR sau chiar la respingerea lor.

 

Aceste condiţii sunt legate fie de dovada deținerii terenurilor aflate în albiile

minore, fie de dovada procedurii de concesionare a suprafeţelor de teren, fie de

transferarea dreptului de administrare a suprafețelor proprietate publică a

statului, din albia minoră a cursurilor de apă din administrarea Administrației

Naționale „Apele Române” în administrarea titularului avizului de gospodărire a

apelor.

 

Astfel, prin crearea unor parteneriate între UAT-uri şi administratorii terenurilor

aferente unor investiții propuse spre finanțare din POR, fiecare parte îşi va putea

exercita toate prerogativele care decurg din dreptul de administrare asupra

imobilului deţinut. Practic, de exemplu, pentru Administrația Națională „Apele

Române”, singura obligaţie pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada

de durabilitate, va fi reprezentată de menţinerea dreptului de administrare asupra

terenului, parte a proiectului propus spre finanțare din POR.

 

Memorandumul a fost aprobat în contextul implementării POR 2014-2020 și al

realizării gradului de absorbție stabilit prin Programul de Guvernare, pentru a

evita dezangajarea de fonduri puse la dispoziția României de către Uniunea

Europeană.

 

În acest context, având în vedere alocarea financiară, la nivelul POR, de 8,13

miliarde de euro (6,6 miliarde de euro FEDR + 1,53 miliarde euro de la bugetul de

stat) şi pentru evitarea aprecierii ca fiind neeligibile a unor proiecte în care

devin incidente prevederi referitoare la dovedirea calităţii de

proprietar/administrator al unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al

statului (respectiv domeniului public al UAT-urilor), este necesară soluționarea

condiționalităţilor aferente emiterii avizului de gospodărire a apelor, ca urmare a

intervenţiei la edificiile existente în albiile râurilor.

loading...