USV anunță selecția grupului țintă în cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”


Intră acum și în grupul de

În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”,cod proiect POCU/446/6/22, Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Partener 3 în proiect, organizează un program de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul „Resurse educaționale/curriculare pentru educație timpurie” (3 module – 40 de ore, 10 credite, acreditat prin OMEC 4925 din 10.08.2020 și avizat pentru a desfășura formarea on-line prin adresa nr 6325/DGIP/CSA-6/16/06.10.2020).

Scopul programului :

 • dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar) în ceea ce priveşte elaborarea de produse/documente/instrumente curriculare (manuale școlare, alte auxiliare didactice, inclusiv în format digital, pentru învățământul antepreșcolar/ preșcolar), în vederea actualizării suportului tehnologic și curricular al instruirii în raport cu evoluția teoriilor privind predarea, învățarea și evaluarea la vîrstele timpurii.  

Obiectivele programului:

 • Programul de formare continua vizeaza formarea unor competente complementare ale personalului didactic incadrat la nivel anteprescolar/ prescolar, in domeniul elaborarii suportului tehnologic si curricular al procesului educational (manuale scolare, auxiliare didactice, inclusiv in format digital, alte documente/produse/instrumente curriculare).
 • Dezvoltarea capacitatii de proiectare a produselor/documentelor/instrumentelor curriculare necesare educatiei la varstele timpurii din perspectiva educatiei centrate pe copil (respectarea profilului varstei, a nevoilor de invatare individuala, diferentiata si personalizata);
 • Dezvoltarea capacitatii de a elabora produse/documente/instrumente curriculare in format digital, adaptate necesitatilor de invatare la varstele timpurii

Categorii de beneficiari:

 • beneficiari direcţi: cadre didactice din învăţământul preșcolar, care dovedeste preocupari pentru dezvoltarea domeniului educatiei timpurii (elaborare publicatii stiintifice in domeniul educatiei timpurii, coordonator colectie de carte, metodist invatamant prescolar, mentor invatamant prescolar, inspector scolar, expert/formator in programe de formare continua a personalului didactic pentru invatamantul prescolar/educatie timpurie.
 • beneficiari indirecţi: comunitatea educaţională (anteprescolari/prescolari, parinti, agenti educationali care ofera servicii educationale in institutii de invatamant prescolar/ anteprescolar).

Structura și organizarea programului:

 • 3 module – 40 de ore (activități teoretice, practice și de evaluare);
 • Curriculum bazat pe nevoile de formare identificate la nivelul personalului didactic care functioneaza in institutiile de invatamant anteprescolar/ prescolar, ce au rezultat din necesitatea adaptarii rolurilor profesionale la necesitățile educatiei timpurii in ceea ce priveste dezvoltarea competentelor metodologice (elaborarea/adaptarea de curricula specifica varstei timpurii, elaborarea de produse/documente/instrumente curriculare)
 • Tematica programului de formare este adaptata teoriilor actuale privind educatia copiilor de varsta timpurie si domeniilor de dezvoltare ale anteprescolarului, fiind centrata pe urmatoarele continuturi: evolutia curriculumului pentru educatie timpurie si a teoriilor instruirii la varstele timpurii, metodologia elaborării produselor/documentelor/ instrumentelor curriculare (corectitudinea continutului stiintific, abordarea didactică a continutului stiintific, contributia la optimizarea procesului educational, organizarea continutului in vederea formarii competentelor scolare, calitati estetice și de tehnoredactare/digitalizare); sistemul de produse/documente/instrumente curriculare specifice educatiei timpurii, utilizarea TIC /elementelor multimedia in elaborarea produselor/documentelor instrumentelor curriculare specifice educatiei timpurii.
 • Realizarea activităților de formare ale programului va avea caracter predominat activ și interactiv, utilizându-se strategii didactice interactive, centrate pe cursant, metodologii active, metode de învățare practică prin aplicații, modele, studii de caz, care să favorizeze dezvoltarea creativității didactice a cursanților;
 • Pentru proiectarea activităților de formare se va aloca un buget de timp distinct utilizării tehnologiei informaţionale şi comunicare, pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților necesare elaborării produselor/documentelor/instrumentelor curriculare în format digital;
 • Evaluarea competențelor cursanților se va realiza printr-un portofoliu de evaluare ce va cuprinde: elaborarea a două unități curriculare specifice produselor / documentelor / instrumentelor curriculare, unul în format digital, pentru învățământul de nivel preșcolar / antepreșcolar.

Selecția Grupului țintă al proiectului (Categoria 2)

Locuri disponibile GT 2 (32 de locuri):

 • 2 locuri / județ (Maramureș, Harghita, Covasna, Tulcea, Suceava, Botoșani, Mureș, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița)

Calendar de selecție a Grupului ţintă:

 • 16.11.2020-17.11.2020 – încărcare acte scanate pe  platformă (https://proiect-etic.usm.ro)
 • 18.11.2020-19.11.2020 – analiza dosarelor și selecția candidațior
 • 20.11.2020 – afișarea rezultatelor pe site
 • 20.11.2020 – înregistrarea eventualelor contestații (prin email [email protected])
 • 23.11.2020 – analiza și soluționarea contestațiilor
 • 23.11.2020-afișare rezultate la contestații
 • 23.11.2020 – afișarea pe site a listelor finale cu candidații admiși
 • 24.11.2020-27.11.2020 – primirea prin poștă, la Universitatea din Suceava, a dosarelor de candidatură admise cuprinzând actele în format imprimat și semnat

Atenție: Dosarele de candidatură incomplete sau care nu respectă calendarul de înscriere, vor fi declarate neconforme, iar candidatul nu va putea fi inclus în Grupul țintă al proiectului.

Acte necesare înscriere în GT 2:

Criterii obligatorii

 1. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 2. Copie certificat de naștere (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 3. Copie certificat de căsătorie / decizie de divorț (pentru schimbarea numelui) (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 4. Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal
 5. Fișa aplicantului
 6. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
 7. Diplomă de licență – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar / Diplomă de Liceu cu profil pedagogic / Diplomă de studii de lungă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de studii de scurtă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de Liceu cu profil educator-puericultor (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 8. Adeverință din care să reiasă că este încadrat intr-o institutie de invatamant cu functie didactică (profesor invatamant prescolar/ institutor/ educator/educator-puericultor);
 9. Adeverință din care să reiasă vechimea ca specialist in invatamantul anteprescolar sau prescolar (profesor invatamant prescolar/ institutor/ educator/educator-puericultor)
 10. Copie Certificat care să ateste că are minim gradul II in invatamant
 11. Sa faca dovada expertizei in elaborarea de curriculă (autori de manuale scolare sau auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul prescolar/anteprescolar
 1. Sa faca dovada preocuparii pentru dezvoltarea domeniului educatiei timpurii (elaborare publicatii stiintifice care sa vizeze curriculumul/dezvoltarea curriculara in domeniul educatiei timpurii, coordonator colectie de carte, metodist invatamant prescolar, mentor invatamant prescolar, inspector scolar, expert/formator in programe de formare continua a personalului didactic pentru invatamantul prescolar/educatie timpurie, indeosebi cele care vizează aplicarea curriculumului specific)
 2. Contractul de formare postuniversitară, completat și semnat, în dublu exemplar (va fi trimis ulterior celor admiși în GT2).

Criterii de departajare

Coordonare de cercuri pedagogice
Coordonator de practică pedagogică
Responsabil comisie metodică
Participant la cursuri de formare
Expert/formator in programe de formare continuă a personalului didactic pentru invatamantul prescolar/educatie timpurie
Publicații (ISSN și/ sau ISBN)
Elaborare publicatii stiintifice care sa vizeze curriculumul /dezvoltarea curriculara in domeniul educatiei timpurii
Profesor metodist
Certificat de mentor
Inspector scolar
Recomandare de la ISJ

Atenție: Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii pe platforma online, prin respectarea de către fiecare candidat a cerințelor impuse privind încărcarea actelor semnate și scanate.

Contact:

site : https://proiect-etic.usm.ro

email: [email protected]

Coordonator USV: conf. univ. dr. Otilia CLIPA, email: [email protected]


Intră acum și în grupul de