CAS Suceava incepe „negocierea” contractelor pentru serviciile medico-farmaceutice

Până la sfârşitul lunii, CAS Suceava va încheia contracte pentru serviciile medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală. „În vederea încheierii contractelor pe acest an, furnizorii trebuie să depună la CAS Suceava, până la data de 20.04.2010, cererile, însoţite de documentele necesare. Listele cu aceste documente, pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică, sunt afişate la sediul CAS şi pot fi găsite pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro. Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină”, precizează preşedintele – director general al CAS Suceava, dr. Cristina Iordăchel.

Potrivit acesteia, în această perioadă se vor organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Colegiului Judeţean al Medicilor, Colegiul Medicilor Dentişti, Asociaţia Medicilor de Familie, Colegiul Judeţean al Farmaciştilor şi conducerile spitalelor din judeţ în vederea negocierii clauzelor suplimentare care vor fi cuprinse în contractele din acest an.

Până la finalizarea procesului de contractare, CAS Suceava va încheia acte adiţionale la contractele încheiate pentru anul 2009 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

„Diferenţele rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2010 şi prevederile cuprinse în actele adiţionale vor fi regularizate ulterior.
În conformitate cu HG nr.262/2010, fiecare medic de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară, paraclinice şi de recuperare-reabilitare a sănătăţii, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate” menţionează Cristina Iordăchel, subliniind că toate compartimentele de contractare vor presta ore suplimentare în ziua de sâmbătă, 17.04.2010, între orele 09-13.