Cele 5 unitati medico-sociale din judet au standard de cost stabilit de Minister

Standardul de cost pentru servicii de asistenţă medico-socială pe an/pat ce vor fi practicate de cele 5 unităţi medico-sociale din judeţul Suceava este de 29.865 lei, din care 8.804 lei este suportat de la bugetul de stat şi 21.061 lei de la bugetul local. Acest lucru a fost stabilit de Guvern, prin Hotărâre la propunerea Ministerului Sănătăţii.

Din aceste fonduri sunt asigurate cheltuieli de personal aferente medicilor şi personalului medical, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare. De asemenea, se mai asigură cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări. În judeţul Suceava funcţionează cinci centre medico-sociale, respectiv la Dumbrăveni, Mălini, Vicov, Zvoriştea şi Broşteni.

Pentru elaborarea standardelor de cost pentru serviciile de asistenţă medico-socială acordate în unităţile medico-sociale au fost analizate: numărul de unităţi medico-sociale la nivelul fiecărui judeţ, distribuţia acestora pe raza teritorială a fiecărui judeţ, numărul de paturi, numărul persoanelor internate/an, număr de zile de spitalizare, rata de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare, numărul de personal diferenţiat pe categorii, cheltuielile de personal pe categorii/an, cheltuieli pentru medicamente / an, cheltuieli pentru materiale sanitare / an, cheltuieli cu hrana / an, cheltuieli de întreţinere, funcţionare, reparaţii curente/ an, cheltuieli de capital / an.

Unităţile medico-sociale sunt instituţii publice specializate, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

În unităţile de asistenţă medico-socială primesc îngrijire medicală persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

În aceste unităţi, conform legislaţiei în vigoare cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, iar cheltuielile pentru personalul nemedical, respectiv personalul auxiliar, de deservire, muncitori, TESA si de conducere, cheltuieli de întreţinere, gospodărire, hrană, reparaţii, consolidări, dotări se suporta de la bugetul local.