Peste o suta de importuri nedeclarate de o firma suceveana

Potrivit inspectorilor fiscali, firma suceveanA nu a Inregistrat In evidenTele contabile, luna trecutA, peste 100 de importuri de legume Si fructe, valoarea totalA a acestora fiind de aproximativ 12 miliarde de lei. In aceste condiTii, In urma verificArilor efectuate inspectorii fiscali au stabilit cA firma trebuie sA plAteascA la bugetul de stat impozite Si taxe suplimentare In valoare de 1,5 miliarde de lei. Mai mult, dupA finalizarea controlului, DirecTia GeneralA a FinanTelor Publice Suceava a Inaintat dosarul cAtre Parchetul de pe lIngA JudecAtoria Suceava, pentru sAvIrSirea infracTiunii de evaziune fiscalA.