Secretarul judetului Suceava – nu exista incompatibilitate in cazul lui Mirza

DAnilA a transmis o informare pe adresa Prefecturii Suceava prin care explicA cA el nu ar fi avut obligaTii privind Intocmirea unui referat privind depistarea unei eventuale staAri de incompatibilitate In care s-ar fi aflat preSedintele CJ .

Cu privire la ultima frazA din adresa dumneavoastrA, vizInd prezentarea de cAtre secretarul general al judeTului a unui referat de Incetare a mandatului de preSedinte al Consiliului JudeTean a domnului Gavril MIrza In situaTia potenTialA a IncetArii stArii de incompatibilitate, cu tot respectul vA facem cunoscut cA art. 16, alin. 1 Si 2 are In vedere Incetarea Inainte de termen a mandatului de primar. Mandatul de preSedinte sau de vicepreSedinte al Consiliului JudeTean, ori de viceprimar, conform art 18, alin 4 din Legea nr. 393/2004, poate Inceta Inainte de termen In urma eliberArii sau revocArii din funcTie, In condiTiile Legii nr. 215/200, cu completArile ulterioare, se aratA In scrisoarea trimisA de secretarul Consiliului JudeTean, Dumitru DAnilA. In aceste condiTii el a explicat cA potrivit art. 113, alin 2 din legea 215/2001, a administraTiei publice locale, eliberarea din funcTie a preSedintelui Consiliului JudeTean se face prin votul secret a cel puTin douA treimi din numArul consilierilor In funcTie, la propunerea a cel puTin unei treimi din numArul acestora. Mai mult, DAnilA spune cA la art. 69 din Legea 393/2004, privind Statutul aleSilor locali se spune cA preSedintele CJ poate fi eliberat din funcTie, ca sancTiune, numai dacA se face dovada cA a IncAlcat ConstituTia, celelalte legi ale TArii sau a prejudiciat interesele TArii, ale unitATii administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ teritorialA. De asemenea, fAcInd referire la Autoritatea TeritorialA de Ordine PublicA, Dumitru DAnilA mai spune cA indemnizaTia stabilitA printr-o HotArIre de Guvern se acordA numai pentru participarea la SedinTe Si comisii. RaportIndu-ne la aceasta, In exercitarea controlului legalitATii actelor, era firesc ca InstituTia Prefectului sA se sesizeze In cazul domnului Gavril MIrza, dacA considera cA intrA sub incidenTa art. 87, alin 1, lit. K din Legea nr.161/2003 (n.r. -funcTia de preSedintele sau vicepreSedinte de Consiliu JudeTean este incompatibilA cu orice altA funcTie publicA sau o activitate remuneratA In TarA sau strAinAtate, cu excepTia funcTiei de cadru didactic sau a funcTiilor din cadrul unor asociaTii, fundaTii, sau alte organizaTii neguvernamentale), se aratA In rAspunsul dat de DAnilA. Nu In ultimul rInd, acesta a mai spus, ca Si apreciere proprie, cA starea de incompatibilitate reglementatA de articolul din legea 161 menTionat mai sus nu are legAturA cu funcTia de preSedinte al ATOP Suceava. Mai mult, DAnilA a declarat cA potrivit propriilor interpretAri ale legii activitatea remuneratA InseamnA orice fel de salarizare stabilitA In baza unei legi speciale a salarizArii, sau a codului muncii. Secretarul Consiliului JudeTean a Tinut sA mai explice cA aceeaSi situaTie de la Suceava este IntIlnitA In alte 24 de judeTe din TarA. FaTA de toate cele arAtate, consider cA domnul Gavril MIrza nu era In stare de incompatibilitate, mai aratA secretarul general al judeTului, Dumitru DAnilA.