ANUNȚ licitație masă lemnoasă, Direcția Silvică Suceava, 18 iulie 2015

A. Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 55,6 mii mc, din care: 46,2 mii mc fond forestier de stat, 8,6 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT si 0,8 fond forestier proprietate privata, de la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cirlibaba, Breaza, Pojorita, Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Risca, Falticeni si Patrauti.

Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

A. 29 iulie 2015, ora 9.00

Locul desfăşurării licitaţiei : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Pentru participarea la licitatie, solicitantul trebuie sa anexeze la cererea de inscriere urmatoarele documente, in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice:
 2. Actul constitutiv al persoanei juridice;
 3. Certificatul de inregistrare a persoanei juridice in Registrul Comertului sau, dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul persoanelor juridice straine;
 4. Certificatul constatator cu privire la structura actionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comertului, EMIS in luna in care are loc preselectia;
 5. Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu are datorii restante fata de RNP-Romsilva si fata de unitatile acesteia;
 6. Atestatul de exploatare valabil si cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, dupa caz;
 7. In cazul persoanelor juridice neatestate, antecontracte de prestari de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, incheiate cu persoane juridice atestate.
 8. Persoanele juridice admise pentru participarea la licitatie sunt obligate sa achite, anterior inceperii sedintei de licitatie, in contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile pana in ziua anterioara datei licitatiei sau in numerar la casieria unitatii o garantie de contractare in cuantum de 5 % din pretul de pornire a licitatiei pentru partizile/volumul de masa lemnoasa pentru care sunt admise, precum si tariful de participare la licitatie.
 9. Dovada constituirii garantiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitatie pana in ziua anterioara inceperii sedintei de licitatie, respectiv 28 iulie 2015, ora 16.00.

Data şi ora organizării preselecţiei: 22 iulie 2015,  intre orele 900-1600 .

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 22 iulie 2015, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier 55.648 m3 din care pe natură de produse:

 • produse principale ____8.697_ (m3);
 • produse secundare __12.270 (m3);
 • produse de igienă ___ 221   (m3);
 • produse accidentale _27.460 (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase: __________49.335  (m3);
 • fag: ______________     611 (m3);
 • stejari: ____________    –    25 (m3);
 • diverse specii tari: _____1.296  (m3);
 • diverse specii moi: ______381  (m3).

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 20 iulie 2015.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.