Garda de mediu Suceava a aplicat în urma controalelor din 2021 amenzi de peste 2,5 milioane de lei și a suspendat activitatea a 24 de firme

În cursului anului 2021, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a efectuat un număr total de 881 de inspecții planificate și neplanificate, din care 688 în domeniul controlului poluării industriale și 193 în domeniul controlului biodiversității, biosecurității și ariilor naturale protejate.

Potrivit raportului anual, ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 225 sancțiuni contravenționale principale și complementare.

Astfel au fost aplicate 199 sancțiuni contravenționale principale, din care 145 amenzi în cuantum total de 2.573.500 lei și 54 avertismente și 26 de sancțiuni contravenționale complementare, respectiv 24 de suspendări de activitate și două confiscări de bunuri, mai exact au fost confiscate două autovehicule ce transportau ilegal deșeuri.

Din tipurile de inspecții efectuate pe parcursul anului 2021 au făcut parte inspecții privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) şi gradul de atingere a obiectivelor de reciclare, verificarea realizării măsurilor din Planurile de calitatea aerului şi din Planurile de menţinere a calităţii aerului, inspecții privind emisiile de compuși organici volatili (COV) din activități industriale, inspecții pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului CE 1005/2009 (SDSO – substanțele care diminuează stratul de ozon); inspecții planificate la toate instalațiile IED și SEVESO din județ, inspecții pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului CE 528/2012 (biocide), inspecții privind verificarea respectării prevederilor Regulamentului nr. 1906/2006 (REACH) și Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP),- inspecții privind verificarea respectării prevederilor Directivei privind deseurie de echipamente electrice și electronice – DEEE (colectori, tratatori, OTR); controale privind transferul de deşeuri conform Regulamentului 1013/2006 -la expeditori, destinatari și la punctele de frontieră; inspecții la depozitele de deșeuri în funcțiune, în curs de închidere și închise, inspecții la operatorii cu fluxuri specifice de deșeuri și la operatorii economici care colectează/valorifică/tratează deşeuri periculoase, inspecții privind verificarea stării de salubrizare a localităților, cursurilor de apă și cailor de comunicație; inspecții la stații de epurare ape uzate existente și în curs de realizare, inclusiv verificarea încadrării parametrilor la evacuare în emisar și managementul nămolurilor; inspecții privind respectarea prevederilor legislației privind vehiculele scoase din uz, acumulatorii uzaţi, anvelopele uzate; controale pentru verificarea realizării obligaţiilor de mediu la încetarea activităţilor sau în celelalte condiţii prevăzute de lege, inspecții la operatori economici care operează balastiere/cariere/iazuri piscicole cu extracţie de agregate minerale, inspecții privind respectarea Regulamentului nr. 995/2010 privind obligațiile care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, inspecții privind verificarea activității grădinilor zoologice și menajeriilor, dar și inspecții în siturile Natură 2000 și în proximitatea acestora, inspecții privind respectarea legislației în domeniul administrării spațiilor verzi.

„Precizăm faptul că un accent deosebit s-a pus pe soluționarea cu prioritate a petițiilor/reclamațiilor (în anul 2021 s-au înregistrat și soluționat de către Garda de Mediu Suceava un număr de 416 petiții). Totodată, la nivelul instituției s-au efectuat și alte tipuri de activități, constând în: accesul publicului la informații, participări la procese civile şi penale, întocmire de sinteze/raportări/informări, participarea la proceduri de reglementare, participarea la ședințe, colegii, grupuri de lucru și colaborări cu: Instituția Prefectului – Județul Suceava, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, I.P.J. Suceava, I.J.J. Suceava, D.S.P. Suceava, D.S.V.S.A. Suceava, A.P.M. Suceava, precum și cu autoritățile administrației publice locale”, mai arată Garda de Mediu Suceava.