ANUNŢ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

cu sediul în Suceava, bdul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia, a unor:

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ

după cum urmează:

 

A.    LICITAŢIE INTERMEDIARĂ pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2013, în volum de 18,6 mii mc, din fondul forestier de stat şi administrat, în data de 25 iunie 2013, ora 13 00, de la ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Cârlibaba, Vama, Stulpicani, Solca, Marginea, Putna, Falcău , Mălini, Rîşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adâncata.

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare.

Pentru admiterea la licitaţie Direcţia Silvică Suceava organizează o preselecţie la sediul acesteia în data de 19 iunie 2013, intre orele 900-1600 , dată la care se vor face şi înscrierile pentru licitaţie.

Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune docu­mentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte condiţii de desfăşurare a preselecţiei şi a licitaţiei sunt cuprinse în caietul de sarcini al licitaţiei şi sunt aceleaşi ca la licitaţiile anterioare.

ATENŢIE: Produsele accidentale şi de igienă se vor contracta în termen de maxim două zile de la adjudecare, iar eşalonarea şi exploatarea acestora se vor face în maxim 30 de zile.

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ pe specii si SORTIMENTE după cum urmează:

–   Lemn rotund pentru cherestea răşinoase                                                   – 5818 mc

–   Lemn rotund pentru cherestea fag                                                                – 698 mc

–  Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin                                               – 90 mc

–  Lemn rotund pentru cherestea diverse tari                                                – 35 mc

–  Lemn rotund pentru cherestea diverse moi                                               – 10 mc

–  Lemn rotund pentru construcţii                                                                     – 383 mc

–  Lemn rotund şi despicat pentru celuloză                                                   – 196 mc

–   Lemn foc                                                                                                                 – 541 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ                                                       – 7.771 mc

II. MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

-Cherestea răşinoase                                                                                              – 47,530mc

-Grinzi de răşinoase                                                                                              – 7,340 mc

–  Lemn rotund pentru cherestea                                                                        – 27,461 mc

–  Lemn rotund şi despicat pentru celuloză                                                   – 4,310 mc

–   Lemn foc                                                                                                                 – 4,200 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI                                                      – 904841 mc

Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat şi se va desfăşura în ziua de 25 iunie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava, începând cu ora 1030 .

La licitaţie, următoarele ocoale silvice oferă masă lemnoasă: Broşteni, Crucea, Dorna Candreni, Cârlibaba, Pojorâta, Moldoviţa, Stulpicani, Gura Humorului, Marginea, Mălini, Rîşca, Fălticeni, Dolhasca şi Pătrăuţi.

Preselecţia la licitaţie a per­soanelor juridice va avea loc în data de 19 iunie 2013, între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu pri­vire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribu­nalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, in copie certificată pentru conformitate cu originalul de către repre­zentantul legal al persoanei juridice.

Persoanele juridice admise pentru licitaţie vor constitui garanţia de contractare astfel:

–  în ziua preselecţiei prin in­strumente bancare legale decon- tabile până la data licitaţiei;

–    ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depu­nerea ofertelor;

–   numerar la casieria Di­recţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legis­laţia în vigoare.

Înscrierea persoanelor juridice constând în înregis­trarea cererii de participare şi a ofertei scrise (depusă în plic închis şi sigilat) la secretariatul D.S. Suceava se poate face până la data de 25 iunie 2013, ora 900. Între orele 900 şi 1030 se vor introduce în programul infor­matic numărul de înregistrare a ofertei şi garanţiile.

CONDIŢII GENERALE:

Cantităţile de masă lemnoa­să oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi pre­ţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Pro- ducţie din cadrul Direcţiei Silvi­ce Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea, listele de licitaţie se pot con­sulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

La data licitaţiei, garanţia trebuie să fie depusă în contul Direcţiei Silvice Suceava.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior227/288 sau 0230/521641.