Noi reglementari privind creditele pentru consum destinate consumatorilor


Intră acum și în grupul de

Proiectul de Lege nu se aplica:
– contractelor de credit sau contractelor prin care se acorda creditele destinate in principal sa permita achizitionarea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau constructie realizata sau care urmeaza sa fie realizata in baza unui proiect;
– contractelor de credit acordate in scopul renovarii, reconsolidarii sau imbunatatirii unei constructii;
– contractelor de inchiriere, cu exceptia contractelor care prevad ca finalitate transferul titlului de proprietate catre chirias;
– contractelor de credit acordate sau puse la dispozitie fara plata de dobanzi sau de orice alte cheltuieli;
– contractelor de credit care nu prevad dobanzi, cu conditia ca consumatorul sa accepte rambursarea creditului printr-o singura plata;
– contractelor in care creditele sunt acordate sub forma de avans in cont curent (linii de credit) acordate de catre o institutie de credit sau o institutie financiara, altele decat cele acoperite printr-un instrument de plata tip carte de credit,
– contractelor de credit pentru valori mai mici decat suma de 200 euro sau mai mari de 20.000 euro;
– contractelor de credit la care consumatorul este obligat sa ramburseze creditul intr-un termen care nu depaseste 3 luni;
– contractelor de credit la care consumatorul este obligat sa ramburseze creditul intr-un numar maxim de patru plati, intr-o perioada de cel mult 12 luni calculate de la data semnarii contractului;
– contractelor de credit care sunt acordate la costuri inferioare celor practicate pe piata sau stabilite prin negociere si care nu sunt oferite populatiei in general;
– contractelor de credit sau prin care se angajeaza sa acorde credit garantate prin ipoteca asupra unui imobil;
– contractelor incheiate in vederea prestarii in mod continuu a unui serviciu privat sau public, conform carora consumatorul are dreptul de a achita costul acestor servicii, pe perioada cat sunt furnizate, prin plati esalonate.

Proiectul prezinta formula de calcul a DAE, dobanda anuala efectiva, care reprezinta costul total al creditului la consumator, exprimat in procent anual din valoarea creditului total acordat. DAE face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea curenta a tuturor angajamentelor sub forma unor imprumuturi, rambursari si cheltuieli, existente sau viitoare, acceptate de catre creditor si de beneficiarul creditului.

In orice anunt publicitar si orice oferta pentru un contract de credit destinat consumatorilor afisata in locuri publice, prin care o persoana declara ca acorda un credit sau intermediaza incheierea unui contract de credit si prin care se indica o dobanda sau orice alte cifre refritoare la costul creditului, trebuie sa se mentioneze DAE, in mod clar si inteligibil, si sa se respecte prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare. Scopul comercial al acestor informatii trebuie sa fie expus foarte clar, prin folosirea limbajului obisnuit. Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Inainte de incheierea contractului, creditorul trebuie:
– sa stabileasca, dintre contractele de credit pe care le ofera, tipul si suma totala a creditului cele mai adecvate, luand in calcul situatia financiara a consumatorului, avantajele si dezavantajele asociate cu produsul propus, precum si scopul creditului;
– sa prezinte consumatorului informatiile exacte si complete necesare privind contractul de credit avut in vedere;
– sa informeze consumatorul despre documentatia de credit necesara acordarii unui credit, documentatie care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
· situatii financiare curente ale solicitantului de credit si ale oricarui garant al acestora, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor;
· o descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei;
· o descriere a conditiilor creditului, cuprinzand valoarea creditului, valoarea DAE, rata dobanzii, schema de rambursare si obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul.

Nerespectarea acestor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei.

In cazul contractelor de credit pentru achizitia de bunuri, daca consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, creditorul poate apela la caile legale in vederea returnarii bunurilor, dupa expirarea unui termen suplimentar de doua saptamani de la data scadentei ultimei obligatii de plata.

Dupa expirarea termenului suplimentar de doua saptamani, inainte de a apela la caile legale pentru returnarea bunurilor, creditorul are obligatia de a notifica fara intarziere consumatorul, justificand decizia sa, si de a obtine acordul scris al acestuia privind returnarea bunului. Notificarea consumatorului se face prin scrisoare recomandata. Data postei se considera data notificarii.

Daca consumatorul nu isi exprima acordul cu privire la returnarea bunurilor si a efectuat deja plati corespunzatoare cel putin unei treimi din suma totala a creditului, bunurile finantate nu pot fi returnate decat in baza unei hotarari judecatoresti.

In cazul in care creditorul intra in posesia bunurilor, contul dintre parti este astfel reglat incat sa asigure ca repunerea in posesie nu atrage beneficii nejustificate, iar aceste bunuri vor fi ridicate de vanzator, cu obligatia acestuia de a restitui creditorului contravaloarea bunului respectiv.

Consumatorul are dreptul sa achite anticipat, integral sau partial, obligatiile sale rezultate din contractul de credit. In cazul achitarii anticipate a obligatiilor sale contractuale, consumatorul are dreptul la o reducere echitabila si obiectiva a costului creditului, stabilita proportional cu perioada de timp ramasa pana la termenul final al creditului. Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei.

Pentru bunurile sau serviciile – obiect al contractului de credit – care nu sunt furnizate sau sunt furnizate partial sau nu sunt in conformitate cu contractul incheiat pentru furnizarea lor, consumatorul nemultumit poate notifica in vederea remedierii deficientelor, pe furnizor si/sau creditor, in termen de 15 zile de la data la care bunurile sau serviciile au fost livrate, respectiv prestate ori de la care acestea trebuiau a fi livrate sau furnizate. Data postei este considerata data notificarii. Aceste dispozitii nu se aplica pentru operatiuni cu valori mai mici de 200 euro.

Creditorul si furnizorul vor fi raspunzatori individual pentru despagubirea consumatorului. Existenta unui contract de credit nu va afecta in nici un fel drepturile consumatorului prevazute de lege pe care furnizorul de bunuri sau servicii cumparate prin intermediul unui astfel de contract, trebuie sa le respecte. Creditorul raspunde pentru despagubirea consumatorului numai daca actiunile consumatorului impotriva furnizorului de bunuri au esuat.

Orice dispozitie contrara legii, in scopul afectarii drepturilor consumatorilor este nula.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile conferite prin prezenta lege.

Prezenta lege se aplica si contractelor de credit incheiate in forme speciale, in particular prin repartizarea valorii creditului pe mai multe contracte.

Prevederile contractuale suplimentare sau dispozitiile legale speciale, prin care se confera o mai mare protectie consumatorului se aplica in mod corespunzator.

In cazul in care partile nu ajung la un acord de modificare a contractului de credit, oricare dintre acestea se poate adresa instantei judecatoresti competente, care va decide.

Orice creditor, de comun acord cu consumatorul, poate acorda facilitati sau reesalonari la plata obligatiilor asumate.

Daca partile nu rezolva pe cale amiabila litigiile rezultate din contractul de credit, se pot adresa instantei de judecata.

Contractele aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce efectele pina la data incetarii lor, putand fi prelungite numai prin acordul ambelor parti asupra modificarii termenilor din contractul de credit, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la acea data.

Sumele ce se datoreaza in temeiul unui contract de credit vor fi calculate in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii. La data introducerii ca moneda oficiala a monedei EURO, platile respective se vor recalcula in noua moneda.

In cazul in care nu este specificata nici o data pentru efectuarea calculului, acesta va fi considerata data semnarii contractului.

In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pot emite norme metodologice sau instructiuni cu caracter normativ care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz. Contractele incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu nerespectarea prevederilor acesteia, sunt nule de drept. Neindeplinirea de catre creditor a obligatiilor sale rezultate din contractul de credit conduce la nerecunoasterea garantiilor.


Intră acum și în grupul de