Actionarii raspund solidar cu firma in cazul neplatii datoriilor la buget

Astfel, se arata ca Ordonanta Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala, a fost aprobata prin Lege de catre Parlament, aducandu-se totodata o serie de modificari si completari Codului de procedura fiscala. Legea a fost adoptata in plenul Camerei Deputatilor din data de 23 iunie 2006, urmand sa intre in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Modificarile aduse au ca scop luarea unor masuri urgente, pe de o parte, pentru imbunatatirea activitatii de administrare a creantelor fiscale, iar pe de alta parte, pentru corelarea cu dispozitiile Codului fiscal, astfel cum acesta a fost modificat.

Astfel, in scopul recuperarii sumelor datorate bugetului general consolidat si neachitate de catre debitorul declarat insolvabil sau insolvent, s-a reglementat raspunderea solidara cu acesta a persoanelor juridice care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlate sau se afla sub control comun cu debitorul respectiv, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

a) desfasoara aceeasi activitate sau activitati ca si debitorul;

b) utilizeaza cu orice titlu active corporale de la debitor iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila neta a tuturor activelor corporale ale utilizatorului;

c) are raporturi comerciale contractuale cu clientii si/ sau furnizorii care, in proportie de cel putin jumatate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul;

d) are raporturi de munca sau civile de prestari servicii cu cel putin jumatate din angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

In sensul noii reglementari, prin “control” se intelege majoritatea drepturilor de vot fie in adunarea generala a asociatilor unei societati comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie in consiliul de administratie al unei societati comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii, iar prin “control indirect“ activitatea prin care o persoana exercita controlul, printr-una sau mai multe persoane.

Stabilirea raspunderii unor astfel de persoane in solidar cu debitorul insolvabil sau insolvent se face pe cale administrativa, prin decizie emisa de organul fiscal competent, in conditiile art.28 din Codul de procedura fiscala, republicat.

Starea de insolvabilitate este reglementata in Codul de procedura fiscala (art.171) si se declara de organele fiscale in situatiile in care debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile, cand dupa incetarea executarii silite pornite impotriva debitorului raman debite neachitate, cand debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere, cand debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu fiscal cunoscut si la acestea ori in alte locuri, unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile, ori cand, potrivit legii, debitorul persoana juridica isi inceteaza existenta si au ramas neachitate obligatii fiscale, iar insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile, persoanelor aflate intr-o astfel de stare fiindu-le aplicabile dispozitiile Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.

loading...