Reuniuni premergatoare sedintelor de guvern

Proiectele documentelor de politici publice si de acte normative sunt dezbatute în reuniunea pregatitoare sedintei Guvernului si sunt adoptate sau respinse în sedinta Guvernului, conform unei hotarâri adoptate de Executiv în sedinta din 10 octombrie.

Reuniunea pregatitoare asigura coordonarea procesului de elaborare, consultare si avizare pentru documentele de politici publice si acte normative la nivel interministerial, iar sedinta Guvernului marcheaza încheierea procesului decizional.

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative precum si a altor documente în vederea adoptarii/aprobarii stabileste un termen general pentru finalizarea consultarilor de 15 zile lucratoare si maxim 3 luni, de la data anuntarii proiectului în reuniunea pregatitoare.

Au dreptul sa initieze proiecte de documente de politici publice si proiecte de acte normative urmatoarele autoritati publice:

–         ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum si autoritatile administrative autonome;

–         organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a caror subordine sau coordonare se afla;

–         prefectii, consiliile judetene, Consiliul General al municipiului Bucuresti, prin Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Guvernul adopta hotarâri si ordonante. Hotarârile Guvernului se emit pentru organizarea executarii legilor. Ordonantele emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice se adopta numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului.  

În cadrul fiecarei autoritati publice se constituie, pentru elaborarea proiectelor de documente de politici publice si proiectelor de acte normative, grupuri de lucru în componenta carora sunt desemnati juristi, specialisti în domeniul afacerilor europene, specialisti în domeniul politicilor publice, precum si specialisti din compartimentele corespunzatoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.

Pentru asigurarea consultarilor preliminare cu partenerii sociali, autoritatile publice initiatoare au obligatia sa supuna proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora.

Proiectele de acte normative trebuie însotite de instrumentele de prezentare si motivare.

Pentru a exprima punctul de vedere oficial al României în fata institutiilor Uniunii Europene, initiatorul elaboreaza un document de pozitie nationala.

Tratatele internationale se negociaza si se semneaza de catre persoanele desemnate în acest scop, pe baza împuternicirii Guvernului.

Reuniunea de lucru pregatitoare a sedintei Guvernului este organizata de Secretariatul General al Guvernului si condusa de secretarul general al Guvernului sau de un reprezentant desemnat de acesta.

Reuniunea de lucru pregatitoare are loc saptamânal. Agenda de lucru a reuniunii pregatitoare este elaborata de Secretariatul General al Guvernului si aprobata de secretarul general al Guvernului.

Secretariatul General al Guvernului transmite agenda reuniunii de lucru pregatitoare, împreuna cu actele incluse în aceasta, membrilor permanenti si participantilor cu cel putin 24 de ore lucratoare înainte de reuniunea pregatitoare. Agenda de lucru este semnata de secretarul general al Guvernului.

Anuntarea proiectelor de documente de politici publice si/sau a proiectelor de acte normative marcheaza începutul etapei de consultare. Pentru a anunta un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ, initiatorul transmite Secretariatului General al Guvernului o cerere numai dupa însusirea acestuia, prin semnare, de catre conducatorul autoritatii publice initiatoare. Proiectele sunt transmise pentru a fi înregistrate la SGG, cu cel putin 4 zile lucratoare înainte de reuniunea pregatitoare a sedintei Guvernului. SGG publica proiectele de documente de politici publice si de acte normative, precum si documentele care le însotesc, pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului cu cel putin 2 zile lucratoare înainte de reuniunea pregatitoare în care au fost anuntate. Aceste documente ramân postate pe pagina de internet pâna la încheierea etapei de consultare.

Pentru fiecare proiect de document de politici publice sau proiect de act normativ, precum si pentru structura si continutul instrumentului de prezentare si motivare aferent, institutiile consultate prezinta initiatorului un punct de vedere în scris. Termenul general pentru consultare este de 15 zile lucratoare de la data reuniunii pregatitoare în cadrul careia proiectul a fost anuntat, daca în procesul-verbal al reuniunii pregatitoare nu se stabileste un alt termen, care nu poate fi mai mare de 3 luni.

În termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de consultare, initiatorul transmite proiectul de document spre avizare. Institutiile publice avizatoare trebuie sa transmita proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ avizat în termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestuia. Termenul de avizare pentru Ministerul Justitiei, Departamentul pentru Afaceri Europene si Ministerul Economiei si Finantelor este de 7 zile lucratoare de la primirea acestuia. Proiectele de documente de politici publice se transmit SGG numai dupa obtinerea tuturor avizelor, iar SGG emite, în termen de 5 zile lucratoare de la primirea lor, un aviz conform cu privire la respectarea standardelor si procedurilor, încheind operatiunile din etapa de avizare.

Proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului, în urma aprobarii în cadrul reuniunii pregatitoare, este avizat de secretarul general al Guvernului si prezentat spre aprobare primului-ministru.

Primul-ministru stabileste ora, locul si durata sedintei Guvernului pe care o conduce.

În cazuri exceptionale, primul-ministru poate aproba ca pe durata desfasurarii sedintei Guvernului sa fie luate în discutie si proiecte de documente de politici publice, proiecte de acte normative sau alte documente neînscrise pe agenda de lucru, daca acestea reclama o decizie urgenta a Guvernului.

Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de document de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, luata ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcata prin anuntul primului-ministru privind adoptarea/aprobarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, dupa caz.

Dupa sedinta Guvernului, SGG va prezenta actul normativ primului-ministru, în vederea semnarii, si ministrilor care au obligatia punerii lui în executare, în vederea contrasemnarii. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnarii lui de catre primul-ministru.

De asemenea, SGG va transmite catre secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicarii în Monitorul Oficial al României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului.

În situatia în care împotriva unui act al Guvernului se formuleaza o plângere prealabila, adresata Secretariatului General al Guvernului, aceasta se comunica de îndata initiatorului, care are obligatia sa reanalizeze actul respectiv si sa comunice SGG, în termen de 7 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare si/sau de revocare a acestuia. În situatia în care initiatorul propune mentinerea actului administrativ, SGG comunica contestatorului, în termenul legal, solutia de respingere a plângerii prealabile. SGG va asigura sustinerea solutiei de mentinere a actului administrativ în fata instantelor de contencios administrativ. În situatia în care initiatorul propune modificarea sau revocarea actului atacat, acesta va întocmi o nota care va fi supusa aprobarii Guvernului.

SGG publica documentele de politici publice aprobate de Guvern pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, în baza de date a documentelor de politici publice, în termen de 5 zile lucratoare de la aprobare.

Documentele de politica publica aprobate de Guvern sunt publicate si de catre initiator pe pagina de Internet proprie, în termen de 5 zile lucratoare de la aprobare.