Prefectura Suceava a realizat acțiunile prevăzute în planul județean pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare cu o excepție

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a prezentat, luni, în Colegiul Prefectural sinteza evaluării planului de acțiuni pentru realizarea în județul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 în primul semestru din 2019.

Planul de acţiuni pe anul 2019, la nivelul judeţului Suceava, pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de Guvernare 2018 -2020 a fost structurat pe 17 capitole, respectând structura Programului de Guvernare și cuprinde 147 obiective pentru realizarea cărora au fost prevăzute 511 acţiuni.

Vă prezentăm integral această sinteză.

La data de 30 IUNIE , situaţia realizării acestora, se prezintă astfel:

–  480 acțiuni cu termen de realizare în anul 2019, din care:

 – 20 acţiuni  FINALIZATE la termen în semestrul I, din care:

 – 12 în trimestrul I

– 8 în trimestrul II

– 1 acțiune NEFINALIZATĂ la termenul propus

– 459 sunt în curs de realizare în trimestrele următoare

  • 31 acțiuni cu termen permanent sau vor continuă și în anii următori.

În continuare facem o sumară descriere a acțiunilor cu termen de finalizare în semestrul I și a stadiului de realizare la această dată pentru unele acțiuni care au termen de finalizare în perioada următoare.

Capitolul I – POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET

OBIECTIVUL privind „Implementarea Programelor guvernamentale” este îndeplinit prin Programul pentru școli al României, care este monitorizat la nivel județean de Instituția Prefectului. Până la data de 30.06.2019, s-a achitat suma de 7,546 milioane lei furnizorilor de produse lactate și de panificație și fructe proaspete în școli, conform contractelor încheiate la nivelul Consiliului Județean.

CAPITOL. IV – TURISM

În domeniul Turismului, în Planul de acțiuni pentru anul 2019, sunt prevăzute 12 acțiuni care intră în responsabilitatea Consiliului Județean Suceava. Pentru semestrul I, au fost realizate cele 9 acțiuni planificate, din care 8 în trimestrul I și 1 în trimestrul           al II-lea. Aceste acțiuni au avut ca OBIECTIV Promovarea potențialului turistic al județului la nivel intern și internațional”, concretizate fiind prin participarea la diferite târguri și expoziții la nivel național și internațional, Budapesta, Berlin, Paris sau prin organizarea unor evenimente devenite deja tradiționale, cum ar fi de exemplu „Hora Bucovinei” de la Frasin din luna mai, aflată la cea de a X-a ediție.

CAPITOL. V – POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

În această perioadă, la acest capitol au fost cele mai multe acțiuni cu termen de finalizare, întrucât a fost perioada examenelor de evaluare la clasa a VIII-a, precum și desfășurarea examenului de bacalaureat.

Pentru îndeplinirea OBIECTIVULUIDezvoltarea unui management eficient din persepectiva asigurării funcţionării performante a sistemului de învăţământ” au fost realizate următoarele acțiuni:

– pregătirea ofertelor educaţionale pentru Palatul și Cluburile Copiilor şi diseminarea acestora în unităţile de învăţământ din județul Suceava;

– organizarea Programului „Școala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!” care s-a desfășurat conform planificărilor activităților unităților școlare.

OBIECTIVUL de Asigurare a educației de calitate astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale în condiţiile garantării egalității de șanse tuturor actorilor implicați în actul educaționala fost îndeplinit prin acțiuni de:

  • Consiliere individuală şi de pregătire a elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a în vederea promovării în condiţii bune a examenelor naționale;
  • Pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naţionale s-a derulat în toate unităţile şcolare gimnaziale şi liceale, conform ofertei educaţionale a fiecărei unităţi de învățământ;
  • Pregătirea, organizarea și desfășurarea examenelor naţionale a fost asigurată conform programului individualizat la nivelul fiecărei şcoli.

Un alt OBIECTIV este cel de „Asigurare a condiţiilor de autorizare/acreditare pentru funcţionarea reţelei şcolare judeţene pentru toate nivelurile de învăţământ şi specializările”.

În acest sens, au fost întreprinse demersurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de autorizare/ acreditare în vederea funcţionării reţelei şcolare judeţene la toate nivelurile de învăţământ şi specializările din judeţul Suceava. Şcolile au fost consiliate privind modul de completare a platformei informatice a ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), luându-se măsuri organizaritorice și monitorizându-se unităţile şcolare care trebuiau să primească vizita de evaluare ARACIP. Inspectorii școlari desemnați au participat la vizitele ARACIP în calitate de observatori.

Un alt OBIECTIV este cel de desfăşurare a programelor judeţene de educare a părinţilor pentru participare la viaţa şcolii – „Educaţie parentală”. Implicarea asociaţiilor de părinţi şi a Consiliului Judeţean reprezentativ al părinţilor în viaţa şcolii”.

În județul Suceava funcționează 85 asociații ale părinților care au ca obiective optimizarea parteneriatului școală – familie, gestionarea transparentă a fondurilor provenite din contribuțiile voluntare ale părinților, etc. Au fost accesate, derulate și diseminate proiecte de interes local, zonal, național sau european.

CAPITOL. X – POLITICI AGRICOLE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

La OBIECTIVUL „Îmbunătățiri funciare. Monitorizarea reabilitării /amenajării de sisteme de irigații” a fost prevăzută acțiunea privind realizarea amenajării antierozionale a ravenei Ştirbăţ din comuna Udeşti, judeţul Suceava, cu termenul de finalizare în anul 2020. Acțiunea a fost realizată în avans; lucrările fiind recepționate în data de 08. 05.2019.

Pe lângă acțiunele inerente OBIECTIVULUI privind „implementarea măsurilor în sectorul alimentar și în sectorul creșterii animalelor privind combaterea pestei porcine africane (PPA), a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor dar și a măsurilor de biosecuritate în exploatațiile de creștere a porcinelor”, dorim să menționăm achizitia la nivelul DSVSA a unui incinerator mobil în valoare de 483 mii euro.

În ceea ce privește OBIECTIVUL „Asigurarea plății subvențiilor în agricultură” au fost finalizate plăţile pe suprafaţă aferente Campaniei 2018 în valoare de 100,186 milioane lei. 

Pentru pregătirea Campaniei 2019 privind primirea cererilor unice de plată pentru următoarele scheme/măsuri de sprijin (plătite din fondurile europene şi de la bugetul naţional),până la data raportării, respectiv 30.06.2019,au fostdesfășurate 9 sesiuni de instruire ale eurofermierilor arondați celor 9 Centre Locale A.P.I.A., în perioada premergătoare demarării campaniei de primire a cererilor unice de plată.

OBIECTIVUL deactualizare a Bazei de date IACS (Sistemul de Integrare  Administrare și Control)” s-a realizat prinintroducerea în baza de date IACS a datelor din declaraţiile fermierilor, verificarea acestora și identificarea supradeclarărilor sau a altor nereguli rezultate în urma controalelor încrucişate efectuate. Astfel, în urma acestor acțiuni au fost identificate 59 de blocuri fizice (B.F.) supradeclarate, în care au fost implicați 218 fermieri, ce au fost notificați în vederea clarificării și rezolvării situațiilor în cauză.

CAPITOL. XI POLITICI DE MEDIU. APE ȘI PĂDURI

„Dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA)este OBIECTIVULmajor în domeniul politicilor de mediu. Pentru îndeplinirea acestuia a fost prevăzută acțiunea deElaborare şi publicare a Raportului privind calitatea aerului înconjurător în judeţul Suceava pe anul 2018, conform cerinţelor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care a fost realizată la termen, respectiv în data de 4 martie 2019.

Însă, Realizarea Inventarului judeţean anual al emisiilor de poluanţi în atmosferă pe anul 2018, conform cerinţelor O.M. 3299/2012, utilizând aplicaţia națională SIM (Sistemul Informatic de Mediu) „Inventare locale de emisii” nu a fost realizată la termenul prevăzut de 31.05.2019, întrucât aplicația respectivă, pe anul 2018, a fost deschisă abia din data de 20.03.2019 și a funcționat defectuos, cu multe întreruperi, nefiind posibilă până acum decât colectarea și validarea datelor de la titulari. S-a finalizat etapa de completare a chestionarelor din aplicație de către operatorii economici, autoritățile publice locale, etc. și verificarea acestora de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava. La momentul actual, Secțiunea de introducere a factorilor de emisie în aplicație este nefuncțională.

CAPITOL. XIII – AFACERI INTERNE

În domeniul afacerilor interne, nu au fost prevăzute acțiuni cu termen de finalizare în trimestrul al II-lea, însă aș dori să vă rețin atenția cu OBIECTIVUL „Creșterea capacității operaționale şi gestionarea la standarde de calitate a misiunilor executate în folosul populației, astfel încât să existe o reducere semnificativă a impactului efectelor situațiilor de urgență”. Acest OBIECTIV este primordial, iar pentru îndeplinirea căruia a fost realizată gestionarea unitară a situațiilor de urgență, monitorizarea tuturor avertizărilor privind producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase în judeţ şi asigurarea înştiinţării, avertizării, prealarmării, alarmării în timpi operativi a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, populaţiei şi salariaţilor. În situația în care aceste avertizări/atenționări meteorologice s-au concretizat prin producerea unor situații de urgență, s-a acționat prompt, în timp operativ, pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative produse.

De asemenea, a fost întocmit Planul judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019 care a fost aprobat prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 5 din 10.05.2019.

          Totodată, au fost organizate și desfășurate un număr de 42 de exerciții cu forțe și mijloace în teren, implicat fiind Inspectoratul pentru Situații de Urgență în cooperare cu autoritățile publice locale și cu instituțiile de la nivel local care asigură managementul situațiilor de urgență (I.P.J., I.J.J. etc.).

La nivel județean, în perioada de referință 01.01.2019 – 30.06.2019 s-a desfășurat un exercițiu intern județean de cooperare inter-instituțională (din cele două prevăzute, unul fiind reprogramat, din motive obiective, pentru luna în curs, cu aprobarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență) și 4 exerciții de alarmare publică în municipii/orașe/comune, din cele 6 exerciții programate la nivel județean (Conform ordinului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în lunile mai și iunie, nu s-au desfășurat exercițiile programate).

În vederea „Îmbunătățirii dotării serviciilor de urgență profesioniste, pentru dezvoltarea capacității de intervenție, prin achiziționarea de mijloace speciale de intervenție la incendii, deszăpeziri, inundații, dar și promovarea unui proces de pregătire și instruire adecvată a personalului”, la data de 27.06.2019, s-a semnat contractul de finanţare a proiectului prin fonduri europene privind realizarea Bazei Naționale de Antrenament și Pregătire de Specialitate de la Siret, astfel încât, începând cu luna iulie 2019, să se demareze procedurile de achiziţie pentru serviciile de proiectare.

Nu în ultimul rând, doresc sa menționez faptul că procesul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și procesul consultativ al Referendumului Național din 26 mai, s-au desfășurat în cele mai bune condiții, având sprijinul dumneavoastră, al instituțiilor implicate.

Instituția Prefectului va monitoriza în continuare pe parcursul anului modul de îndeplinire a acțiunilor propuse.