Prefectura Suceava: Casa Morțun din Fălticeni, a cărei demolare a fost oprită de activistul Ioan Ilișescu, va fi pusă în siguranță de Primăria Fălticeni ce va inventaria toate clădirile din municipiu care ar putea fi clasate ca monumente istorice


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a aprobat, cu obiecțiuni, raportul comisiei mixte de verificare din care au făcut parte reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Suceava, Direcției Județene pentru Cultură, Inspectoratului de Poliție județean și ai Inspectoratului Județean în Construcții, organizată în vederea verificării situației imobilului  – Dispensar (”Casa Morțun”) din strada Maior Ioan nr. 11 din municipiul Fălticeni, raportat la prevederile imperative ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, a anunțat, miercuri, Prefectura Suceava.

Potrivit raportului întocmit, comisia a propus adoptarea mai multor măsuri.

Astfel, se propune constituirea unei comisii interinstituționale de specialitate, compusă din reprezentați ai autorității publice locale, ai asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea verificării și inventarierii tuturor clădirilor aflate pe raza municipiului Fălticeni care ar putea fi clasate ca monumente istorice potrivit prevederilor legale.

Totodată, având în vedere pericolul pentru siguranța pietonilor pe care îl reprezintă clădirea parțial demolată, cu resturi de moloz și cărămidă din zidul demolat căzute la limita cu trotuarului străzii Maior Ioan, a riscului de prăbușire pentru elemente din interiorul construcției, comisia solicită ca Primăria municipiului Fălticeni să adopte măsuri de punere în siguranță a circulației în zonă, prin montarea de bandă avertizoare și afișe pentru interzicerea accesului și atenționarea asupra pericolului de accidentare, prin închiderea golurilor de acces în clădire și prin blocarea circulației pietonale pe trotuarul din apropierea clădirii, cu devierea circulației pietonale pe celălalt trotuar al străzii, măsuri ce au fost adoptate parțial pe timpul controlului.

Mai mult, raportul prevede elaborarea unei proceduri operaționale privind circuitul documentelor și evidența documentelor în cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, precum și desemnarea unei persoane responsabile cu listarea, evidența și repartizarea pe servicii/compartimente a corespondenței electronice primite pe adresa de email a instituției, comunicarea procedurii operaționale persoanelor cu atribuții și/sau publicarea acesteia pe site-ul instituției.

De menționat este că în completarea propunerilor comisiei mixte, prefectul județului a dispus ca, pentru evitarea unor situații similare la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, a protejării imobilelor ce pot fi clasate ca monumente istorice, precum și a adoptării imediate a măsurilor de sistare a lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava să ofere în perioada imediat următoare consultanță de specialitate tuturor primăriilor din județ, conform atribuțiilor instituționale.

Prefectura Suceava mai arată și obiecțiunile ridicate de către prefectul județului la conținutul materialului supus aprobării.

Astfel, prefectul Alexandru Moldovan a constatat că între data sesizării Direcției Județene pentru Cultură Suceava, respectiv 08.07.2022, și data concretă a verificărilor preliminare întreprinse de această instituție, inclusiv în teren, și a întocmirii notei de constatare nr. 1334/18.07.2022, există un interval de timp în care inacțiunea D.J.C. Suceava nu poate fi explicată raportat la înscrisurile puse la dispoziție și prevederile legale privind normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice.

În aceste condiții, având în vedere că declanșarea procedurii de clasare nu a fost realizată în regim de urgență așa cum a solicitat reprezentantul Fundației Culturale „Șezătoarea” din municipiul Fălticeni, Instituția Prefectului va înainta Ministerului Culturii raportul comisiei mixte de verificare, notificând în același timp cu privire la aceste aspecte și solicitând clarificarea acestora.

De menționat este că în acea perioadă Direcția Județeană pentru Cultură Suceava nu avea o conducere desemnată prin ordin de ministru.

Mai mult, prefectul de Suceava consideră că măsura propusă de către Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, respectiv sancționarea contravențională a Primăriei municipiului Fălticeni cu amendă în cuantum de 10.000 lei, excede competența legală a comisiei constituite prin ordin al prefectului, va fi notificată de îndată D.J.C. Suceava asupra faptului că potrivit prevederilor legale agenţii constatatori din cadrul instituţiei răspund de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la regimul de protejare a monumentelor istorice.

Totodată, pentru că expunerea în cadrul raportului comisiei a cronologiei de emitere a actelor administrative emise de către autoritatea locală respectiv Autorizația de desființare nr. 55/28.04.2022, Ordinul de începere a lucrărilor de demolare nr. 15822/07.07.2022, Ordinul de sistare a lucrărilor de demolare nr. 17136/25.07.2022, dar fără a se fi cuantificat în timp momentul efectiv în care au început lucrările de demolare, Instituția Prefectul va solicita de îndată IPJ Suceava clarificarea acestui aspect pentru că specialiștii serviciului de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au, spre deosebire de ceilalți membri ai comisiei,  competenţa legală de a aprecia dacă acțiuni sau inacțiuni constituie, potrivit legii, contravenţie sau infracţiune şi pot dispune procedural în consecinţă, după caz.

Prefectul Alexandru Moldovan a declarat că activitatea acestei comisii nu a fost și nu trebuie privită ca o acțiune sancţionatorie vizând instituţii sau autorităţi administrative la nivel local.

„Scopul  este doar protejarea patrimoniului istorico-cultural la nivelul judeţului Suceava. Trebuie să fim conștienți că moștenirea culturală, istorică, arhitecturală pe care o avem trebuie ocrotită prin toate mijloacele pe care legislația actuală ni le pune la dispoziție și pentru ca acest demers să aibă finalitate, autoritățile și societatea civilă, împreună, trebuie să conlucreze corect și continuu”, a concluzionat Alexandru Moldovan.

Reamintim că în data de 25 iulie Ioan Ilișescu, președinte al Asociației „Șezătoarea”, observând că unul dintre pereții clădirii în care a funcționat dispensarul uman a fost demolat de o firmă contractată de către Primăria Fălticeni, s-a urcat pe clădire pentru a protesta și a determina autoritatea locală să sisteze procedura demolării. Situația a fost detensionată după ce Primăria Fălticeni a dispus sistarea lucrărilor de demolare.


Intră acum și în grupul de