Prefectul Alexandru Moldovan, îngrijorat de concluziile comisiei care a verificat situația exploatării rețelelor de gaze naturale. O treime din instalațiile de gaz din municipiul Suceava au revizia tehnică ieșită din termen. Numărul de intervenții de urgență crește de la an la an.


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, și-a exprimat, vineri, îngrijorarea ca urmare a concluziilor desprinse de verificările efectuate de o comisie mixtă privind exploatarea rețelelor de gaze naturale din județul Suceava.

Prefectul a amintit că în urma exploziei produse în dimineața zilei de 27 martie la un apartament din municipiul reședință de județ și a convocării de îndată a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a constituit prin ordin o comisie de verificare alcătuită din reprezentanții ISU, ITM, ai Inspectoratului Județean în Construcții și Primăriei municipiului Suceava, ce a desfășurat  activitate în perioada 29 martie – 13 aprilie 2023.

Scopul principal al comisiei l-a constituit analizarea modului în care este respectată Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 179/2015, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul municipiului Suceava.

În cadrul verificărilor au fost analizate datele și informațiile furnizate de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale și de operatorii economici acreditați ANRE și ISCIR în domeniul instalării, verificării și reviziilor a instalațiilor de gaze naturale. De asemenea, s-au luat în considerare și obligațiile ce revin asociațiilor de proprietari și utilizatorilor finali (casnici) în ceea ce privește exploatarea în siguranță a instalațiilor de gaze naturale.

Din datele furnizate de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale au reieșit că evidenţa utilizatorilor finali care au depăşit termenul pentru efectuarea verificării tehnice este de 26,76 la sută, iar a reviziei tehnice de 34,53 la sută la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale (IU).

Mai mult, numărul de intervenţii de urgenţă, anunţate prin dispecerat, efectuate în anul 2022, la utilizatorii finali din municipiul Suceava este de 1.542, din care 804 la instalații de utilizare, 376 deranjamente racorduri, cinci au fost deranjamente la conducte, iar 277 de reclamații au fost nejustificate.

Prefectul a arătat că progresiv, în fiecare an, numărul de intervenții de urgență a crescut, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare.

Alexandru Moldovan a subliniat că potrivit legislației, sistarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor finali  reprezintă un drept al operatorului de distribuţie a gazelor naturale şi nu o obligaţie și că doar în cazul în care, ca urmare a activităţii specifice desfăşurate se constată neconformităţi cu risc de producere a unor evenimente nedorite (care pot apărea inclusiv datorită neefectuării periodice a verificărilor/reviziilor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale), operatorul de distribuţie a gazelor naturale sistează alimentarea cu gaze naturale şi, respectiv, notifică clienţii cu privire la demersurile legale ce trebuie realizate de către aceştia prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE în vederea remedierii aspectelor neconforme de natură tehnică, iar ulterior, după remedierea tuturor defectelor, se procedează la reluarea alimentării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

Mai mult, în ceea ce privește aplicarea unor sancţiuni contravenţionale utilizatorilor finali pentru neefectuarea în termen a verificării/reviziei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, operatorul de distribuţie a gazelor naturale precizează faptul că  nu are dreptul să aplice sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de către consumatorii finali ai gazelor naturale.

Prefectul de Suceava a mai arătat că în ceea ce privește activitatea operatorilor economici acreditați ANRE/ISCIR să execute lucrări de instalare, verificare și revizii pentru instalații de gaze naturale comisia a identificat un număr de 12 operatori economici care cumulat dețin o pondere majoritară din lucrările/serviciile mai sus-menționate și a solicitat acestor operatori economici, pentru analiză, o serie de date/documente întocmite și deținute de aceștia ca urmare a executării activităților de verificare/revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

„Menționăm faptul că în urma adresei, doar 7 operatori economici au dat curs acestor solicitări, punându-se la dispoziție informații mai mult sau mai puțin complete și cu relevanță pentru obținerea unor concluzii obiective și pertinente”, a declarat Alexandru Moldovan.

Prefectul a mai spus că analizând documentele puse la dispoziție, comisia a constatat că o parte din fișele de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale nu respectă formatul aprobat, o parte din registrele de verificare și revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale nu sunt completate conform cerințelor și că doar un număr mic de operatori economici au pus la dispoziție contractele de prestări servicii întocmite în conformitate cu prevederile Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

Mai mult, niciun operator economic nu a transmis evidența numerică/procentuală actualizată a utilizatorilor finali din portofoliu, la care anterior au efectuat verificări/revizii și care în prezent au depășit termenul legal de efectuare a acestor lucrări și nu au transmis nici situația numărului de notificări înaintate către furnizorul de gaze naturale/operatorul de sistem în vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale a consumatorului final pe motivul neefectuării în termen a verificării/reviziei la instalațiile de utilizare.

„Din datele puse la dispoziție de către operatorii economici, comisia nu a putut stabili dacă numărul de angajați care dețin autorizările necesare, este suficient pentru acoperirea lucrărilor efectuate în baza contractelor de prestări servicii contractate. Referitor la calitatea lucrărilor efectuate de către operatorii economici/prestatori de servicii privind  verificările/reviziile periodice, comisia nu a putut emite un punct de vedere deoarece nu deține competențe profesionale și legale în acest sens”, a mai declarat Alexandru Moldovan.

În ceea ce privește Asociațiile de proprietari, comisia a identificat o serie de obligații și atribuții ce revin asociațiilor de proprietari (ca administratori ai proprietății comune din cadrul condominiilor).

Astfel, asociațiile de proprietari ca forme juridice de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, au ca scop/atribuții/obligații administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, cu toate componentele acesteia, menţinerea în stare bună a imobilului, iar preşedintele, un membru al comitetului executiv, administratorul şi/sau o persoană calificată în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, au după caz drept de acces pe proprietatea individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente componente ale proprietatății comune, la care se poate interveni numai din respectiva proprietate individuală, în baza unui preaviz motivate, scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari și că fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.

 În cazul clădirilor cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie şi în cazul clădirilor multietajate, instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate individuală constituie părţi comune din condominiu, astfel asociațiile de proprietari ca administratori ai acestora sunt obligați să asigure efectuarea verificărilor și reviziilor la termenele legale stabilite.

Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli comune.

„Neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora, constituie contravenţii, (dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni), acestea putând fi sancționate de către reprezentanți ANRE, primari, împuterniciți ai acestora, poliția locală și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții”, a arătat comisia.

În ceea ce privește proprietarii individuali, comisia a evidențiat că aceștia au ca obligație inclusiv exploatarea în siguranță a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

„Niciun proprietar, chiriaş sau angajat al asociaţiei de proprietari nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari din condominiu şi nu poate afecta funcţionarea normală şi întreţinerea condominiului”, a precizat comisia care a subliniat că în cadrul proprietăţii individuale, proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu și că proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală.

„Având în vedere multitudinea reglementărilot legale și complexitatea prevederilor cuprinse în acestea este evident faptul că atât asociațiile de proprietari ca administrator ai părților comune din compunerea instalațiilor cât și utilizatorii instalațiilor de utilizare a gazelor natural aflate în proprietate individuală, au obligația legală de a asigura efectuarea verificărilor/reviziilor tehnice periodice la intervalele de timp legale, pentru segmentele de instalație pe care le dețin în proprietate comună, respective individuală”, a spus prefectul.

În consecință, comisia mixtă a concluzionat că la nivelul municipiului Suceava, nu au fost realizate la termen pentru toți clienții finali operațiile de întreținere ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, iar un număr semnificativ de utilizatori casnici nu cunoaște faptul că montarea detectoarelor de gaz este obligatorie.

„De altfel, în fișele de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este o rubrică în care operatorii care efectuează verificările trebuie să menționeze dacă există sau nu detectoare de gaz. Dacă constată lipsa acestora operatorul care a efectuat verificarea tehnică poate, dar nu este obligat să sisteze furnizarea gazului metan”, se arată în concluziile comisiei.

Mai mult, deoarece nu toți operatorii economici contactați au transmis datele solicitate, comisia nu a putut stabili dacă numărul de angajați care dețin autorizările necesare este suficient pentru acoperirea lucrărilor efectuate în baza contractelor de prestări servicii existente.

Prefectul a ținut să sublinieze că asociațiile de locatari sunt obligate să facă demersurile necesare în vederea efectuării reviziilor/verificărilor tehnice pentru instalația de gaze naturale aflată în proprietate comună.

„ Această obligație legală nu este cunoscută sau asumată de către toți reprezentanții asociațiilor de proprietari, așa cum a reieșit din discuțiile purtate pe această temă la ședința organizată în data de 30.03.2023, la sediul Primăriei Suceava.      O atenţie deosebită trebuie acordată de către asociațiile de proprietari, pentru informarea și educarea utilizatorilor în vederea conştientizării acestora privind responsabilităţile care le revin în ceea ce priveşte întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare, inclusiv necesitatea efectuării operaţiunilor de verificare/revizie tehnică a acestora, dar şi cu privire la alte reguli ce trebuie respectate pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a gazelor naturale”, a mai declarat prefectul Alexandru Moldovan.


Intră acum și în grupul de