Gestionarea pășunilor din Bosanci ajunge în instanță. Prefectul Moldovan cere anularea hotărârii CL Bosanci privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei Bosanci


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat, marți, printr-un comunicat de presă, că a cerut instanței anularea Hotărârii Consiliului Local Bosanci privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei.

Potrivit comunicatului, în ultima perioadă de timp, s-au manifestat în spațiul public o serie de nemulțumiri ale cetățenilor comunei Bosanci în ceea ce privește gestionarea pajiștilor de pe raza localității, materializate și prin sesizări adresate prefectului de Suceava de asociații ale crescătorilor de animale având trimiteri la o serie de presupuse nereguli pe acest subiect, fapt ce a impus constituirea prin ordin a prefectului a unor comisii de verificare a celor sesizate.

Având în vedere constatările rezultate în urma verificărilor și măsurile stabilite, dar nepuse în practică, prefectul județului Suceava a formulat acțiune în contencios administrativ prin care s-a solicitat instanței anularea, ca nelegală şi netemeinică, a  Hotărârii nr. 7 din 30.01.2023 privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei Bosanci aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bosanci nr. 17/2016.

Prefectul arată în acțiunea depusă că actul administrativ nu este motivat în fapt şi în drept şi că, în consecinţă, nu face dovada că sunt îndeplinite cerinţele de valabilitate sub aspectul obiectului licit.

Potrivit prefectului, motivarea constituie una dintre condiţiile de legalitate şi validitate ale actului administrativ şi reprezintă o garanţie împotriva arbitrariului şi a excesului de putere al autorităţii administraţiei publice și că nu poate fi considerată motivare trimiterea la texte de lege cu caracter general sau menţionarea expunerii de motive şi a raportului serviciului de specialitate.

„Motivarea de fapt se realizează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin raport de aprobare întocmit de către iniţiator, rapoarte întocmite de către compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, precum şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local, acte care trebuie să fie clare, concise și la obiect. Motivarea în drept se realizează prin raportarea la actul normativ cu caracter special care reglementează situaţia dată şi la cel în baza căruia se adoptă sau se emite actul administrativ”, a explicat Moldovan.

Un alt motiv pentru care prefectul cere anularea acestei HCL este acela că actul administrativ nu respectă prevederile legale în materie de pășuni permanente întrucât nu cuprinde toate suprafețele de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol.

Astfel, conform legislației incidente, Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.

„Conform celor precizate de către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a solicitării unui punct de vedere, amenajamentul pastoral al comunei Bosanci nu cuprinde toate suprafețele de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol, fiind prevăzute doar suprafețele aflate în proprietatea publică/privată a comunei Bosanci, dar nu și suprafețele de pajiști aflate în proprietatea persoanelor fizice, juridice, ale statului sau alte forme de proprietate”, a explicat prefectul.

Totodată, prefectul de Suceava a menționat că prin această Hotărâre a CL Bosanci a fost încălcată și  interdicția scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a pajiștilor din extravilanul localității și a excepțiilor instituite, întrucât scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor din extravilan în vederea introducerii în intravilan ca urmare a actualizării Planului Urbanistic General nu este prevăzută în cuprinsul legislației privind pășunile permanente, așadar introducerea în intravilanul localității a suprafeței de pajiște permanentă a fost efectuată fără a fi  respectate prevederile legale în vigoare.

„În cazul de față, nu există avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, respectiv pentru introducerea în intravilanul localității Bosanci a suprafeței de pajiște permanentă”, arată prefectul de Suceava.

El a precizat că Instituția Prefectului asigură consiliere juridică atât prin circularele transmise periodic, cât și prin sedințele de îndrumare metodologică prin care primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava prezenți sunt informați cu privire la aplicarea corectă a actelor normative privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

„Instituția Prefectului a susținut și susține orice proiect derulat de către autoritatea publică locală din județ. Principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune autorităţilor administraţiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul ţării, și în interiorul comunităţii locale, iar existenţa autonomiei locale (principiul prevăzut şi de art. 120 alin. (1) din Constituţia României) nu se referă la existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu.

Ca prefect, sprijin proiectele de dezvoltare a localităților, investițiile în comunitățile noastre, dar toate demersurile trebuie derulate cu respectarea strictă a legislației aplicabile. Chiar mâine voi avea o ședință pe un subiect similar cu reprezentanții comunei Ciprian Porumbescu și ai Direcției pentru Agricultură Suceava”, a declarat Alexandru Moldovan.


Intră acum și în grupul de