Noi prevederi ale Codului de Procedura Fiscala


Intră acum și în grupul de

Totodata, prin lege, sunt stabilite si drepturile si obligatiile fiecaruia din participanti si care au menirea de a duce la infaptuirea scopului legii fiscale, respectiv perceperea impozitului.
In ce priveste contribuabilul, domnul Neculae Plaiasu Secretar de Stat Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a declarat ca “acesta nu este obligat sa-si indeplineasca obligatiile si sa-si exercite drepturile astfel prevazute, personal, ci poate apela la alte persoane care sa-l reprezinte. In acest sens, Codul de procedura fiscala consacra in mod expres ca, in raporturile cu organele fiscale contribuabilul are posibilitatea sa fie reprezentant printr-un imputernicit.“

Precizam ca art.16 al Codului de procedura fiscala nu are in vedere reprezentarea legala ce intervine in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau reprezentarea legala a persoanelor juridice.

Desemnarea imputernicitului se poate face pe baza unui contract de mandat cu reprezentare, imputernicire avocatiala, procura sau alte forme de imputernicire, intocmite potrivit legii. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. In situatia in care contribuabilii sunt reprezentati, in relatiile cu organele fiscale, prin avocat, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Totodata, imputernicitului ii revine obligatia de a inregistra la organul fiscal competent actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege.

Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania, si carora le revin obligatii declarative, sunt obligati sa-si desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca obligatiile acestuia fata de organul fiscal. Aceasta reglementare serveste, pe de o parte, atat interesului contribuabilului de a putea lua la cunostinta de actele administrative emise pe numele acestuia, cat si de a-si indeplini obligatiile fiscale in termenele prevazute de lege, iar pe de alta parte, serveste si interesului administratiei de a avea tot timpul un contact cu contribuabilul prin intermediul imputernicitului.

In cazul in care imputernicirea se revoca, efectele fata de organul fiscal se produc din momentul inregistrarii actului de revocare a imputernicirii la registratura organului fiscal. Actul de revocare a imputernicirii trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de forma ca si actul de imputernicire.

Desemnarea de catre contribuabil a unui imputernicit care sa-l reprezinte in relatiile cu administratia fiscala nu inlatura posibilitatea contribuabilului ca, personal, sa-si indeplineasca obligatiile fiscale si sa-si exercite drepturile prevazute de legea fiscala si care fac obiectul actului de imputernicire.

Regulile prevazute mai sus sunt aplicabile si reprezentantilor fiscali desemnati potrivit Codului fiscal, ce prevede mai multe situatii in care contribuabilii au posibilitatea sau chiar obligatia sa-si desemneze un reprezentant fiscal:
– desemnarea reprezentantului fiscal de catre orice persoana juridica straina care obtine venituri dintr-o proprietate imobiliara situata in Romania sau din vanzarea – cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;
– desemnarea reprezentantului fiscal de catre contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanele fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania;
– desemnarea uniui reprezentant fiscal in vederea calcularii, retinerii si virarii impozitului in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise cand dobanditor este o persoana fizica care nu are domicilul in Romania.

Mentionam ca, atunci cand legea prevede o alta procedura de desemnare a imputernicitului (reprezentantului fiscal) sunt aplicabile prevederile respective. Este situatia reglementata de art.151 din Codul fiscal care stipuleaza desemnarea reprezentantului fiscal de catre persoanele stabilite in strainatate, cu venituri impozabile, care realizeaza operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata pe teritoriul Romaniei.


Intră acum și în grupul de