USV selectează grupul țintă în cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”

În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”, cod proiect POCU/446/6/22, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Partener 3 în proiect, organizează un program de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul „Educație timpurie incluzivă și de calitate”(5 module, 100 de ore, 25 de credite). Acest program vine în întâmpinarea cerinţelor europene privind dezvoltarea competenţelor personalului didactic în domeniul organizării procesului educațional la vârstele timpurii, fiind axat pe oportunitatea dezvoltării competenţelor cadrelor didactice care predau în învăţământul preşcolar și antepreșcolar.

Scopul programului:

 • dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar) în ceea ce priveşte proiectarea și organizarea procesului educațional la vârstele timpurii, cu precădere adresate preșcolarilor, prin actualizarea și aprofundarea conținuturilor tematice pentru a asigura exercitarea rolurilor profesionale în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările legislative, normative și curriculare la nivelul educației timpurii și pentru a asigura calitatea în educație.

Obiectivele programului:

 • Dezvoltarea capacităţii de utilizare adecvată a teoriilor şi conceptelor specific ştiinţelor educaţiei adaptate nevoilor de dezvoltare și educație ale antepreșcolarilor,
 • Dezvoltarea capacităţii de explicare şi interpretare a proceselor, proiectelor, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice specific educaţiei antepreşcolarilor;
 • Dezvoltarea şi exersarea unor bune practici în proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor educaționale specifice;
 • Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a unor metode, tehnici şi instrumente specific educaţiei centrate pe copil;

Categorii de beneficiari:

 • beneficiari direcţi: cadre didactice din învăţământul preșcolar și antepreșcolar indiferent de forma de studiu absolvită (studii medii, învăţământ superior de scurtă durată, învăţământ superior de lungă durată, conversie profesională), care dețin funcție didactică (profesor învățământ preșcolar/institutor/educator/educator-puericultor)
 • beneficiari indirecţi: comunitatea educaţională (antepreșcolari, părinți, agenţi educaţionali care oferă servicii educaţionale în instituţii de învățământ preșcolar și antepreșcolar)

Structura și organizarea programului:

 • 5 module, 100 de ore (activități teoretice, practice și de evaluare);
 • Curriculum bazat pe nevoile de formare identificate la nivelul personalului didactic care funcționează în instituțiile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, care au rezultat din necesitatea adaptării rolurilor profesionale la specificul educației la vârstele timpurii, din necesitatea dezvoltarii unor abilități în pas cu cerințele actuale ale educației la vârstele timpurii și adaptate nevoilor de dezvoltare ale copiilor de vârstă antepreșcolară;
 • Tematica adaptată teoriilor actuale privind educația copiilor de vârstă timpurie și domeniilor de dezvoltare ale antepreșcolarului, fiind centrată pe următoarele conținuturi: politici de formare a educatorului pentru educație timpurie și proiectarea activităților de educație timpurie, dezvoltarea socio-emoționalăa copilului; dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii; dezvoltarea cognitivă, cunoașterea lumii (STEM) la vârste timpurii, educație incluzivă timpurie, atitudinea în învățare; dezvoltarea fizicã, sănătatea și igiena personală;
 • Realizarea activităților prin proiectarea de strategii didactice interactive, centrate pe cursant, metodologii active, metode de învățare practică prin aplicații, modele, studii de caz, înţelese ca modalitate de abordare a procesului educaţional bazată pe nevoile, interesele, aspiraţiile de formare ale cursantului, pentru promovarea spiritului de cercetare ştiinţifică, creativității teoretice şi practice;
 • Proiectarea activităților va respecta principiile învăţării prin cooperare și prin descoperire, urmărind încurajarea învăţării din experienţă şi a învățării autodirijate prin utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicare;
 • Evaluarea competențelor cursanților se va realiza printr-un portofoliu de evaluare care va cuprinde: proiectarea unei activităti educaționale cu antepreșcolarii și un eseu privind importanța educației la vârstele timpurii.

Selecția Grupului țintă a proiectului

Locuri disponibile/județ pentru Grupul țintă:

 • 75 de locuri (câte 5 locuri / județ: Suceava, Botoșani, Maramureș, Mureș, Harghita, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Covasna, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea)

Calendar de selecție a Grupului ţintă:

 • 29.06.2020-30.06.2020 – încărcare acte scanate pe platforma online (https://proiect-etic.usm.ro)
 • 01.07.2020 – Analiza dosarelor și selecția candidațior
 • 02.07.2020 – Afișarea rezultatelor pe site
 • 03.07.2020 – Înregistrarea eventualelor contestații (prin email proiect.etic@usm.ro)
 • 06.07.2020 – 07.07.2020 – Analiza și soluționarea contestațiilor
 • 07.07.2020 – Afișarea pe site a rezultatelor la contestații
 • 08.07.2020 – Afișarea pe site a listelor finale cu candidații admiși
 • 09.07.2020-17.07.2020 – Primirea prin poștă, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a dosarelor de candidatură admise cuprinzând actele în format imprimat și semnat

Atenție: Dosarele de candidatură admise, incomplete sau care nu respectă calendarul de înscriere, vor fi declarate neconforme, iar candidatul nu va putea fi inclus în Grupul țintă al proiectului.

Acte necesare înscriere în Grupul ţintă:

 1. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 2. Copie certificat de naștere (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 3. Copie certificat de căsătorie / decizie de divorț (pentru schimbarea numelui) (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 4. Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal
 5. Fișa aplicantului
 6. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
 7. Diplomă de licență – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar / Diplomă de Liceu cu profil pedagogic / Diplomă de studii de lungă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de studii de scurtă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de Liceu cu profil educator-puericultor (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 8. Adeverință din care să reiasă încadrarea într-o instituție de învățământ, cu funcție didactică
 9. Copie certificat de formator in programe de formare continuă a personalului didactic pentru învățământul preșcolar /educație timpurie (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 10. Adeverință din care să reiasă vechimea ca specialist în învățământul antepreșcolar sau preșcolar
 11. Copie Certificat grad didactic 2(copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 12. Un document cu care să facă dovada preocupării pentru dezvoltarea domeniului educatiei timpurii (elaborare publicații științifice în domeniul educației timpurii, coordonator colecție de carte, metodist învățământul preșcolar, mentor învățământul preșcolar, inspector școlar, expert/formator în programe de formare continuă a personalului didactic pentru învățământul preșcolar /educație timpurie)(copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 13. Contractul de formare postuniversitară, completat și semnat, în dublu exemplar (va fi trimis prin poștă)

Atenție: Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii pe platforma online, prin respectarea de către fiecare candidat a cerințelor impuse privind încărcarea actelor semnate și scanate. Dacă va fi cazul, comisia de selecție va solicita și alte acte doveditoare, ca formă de departajare a dosarelor de candidatură.

Contact:

site : https://proiect-etic.usm.ro

email: proiect.etic@usm.ro

telefon: +40 230 216 147 / int.132

fax:+40 230 520 080

Adresa poștală:

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

str. Universității, nr. 13, corp A, sala A027

cod 720229, Suceava, România

N.B. (pe plicul cu documentele de înscriere se vanota obligatoriu : Pentru Proiectul POCU/446/6/22 „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE-ETIC”)

Coordonator Partener 3,

Conf.univ.dr. Otilia CLIPA