Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava cere asigurarea banilor pentru cadrele didactice şi revenirea la finanţarea educaţiei din perioada 1995-1999

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ (ASI) Suceava a transmis, luni, o adresă prefectului Constantin Harasim, în care cer sprijin pentru modificarea actualei legislaţii privind finanţarea învăţământului preuniversitar şi preşcolar.

Preşedintele ASI Suceava, Giani Leonte, consideră că se impune modificarea legislației aplicabile în domeniul finanțării cheltuielilor de personal pentru salariații din învățământul preuniversitar, inclusiv plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

 

Solicitarea are în vedere dificultățile întâmpinate în ultimii ani în plata salariilor, mai ales, în acordarea drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învățământul preuniversitar, prin hotărâri judecătoreşti. Aceste dificultăți au fost generate, în principal, de ordonatorii principali de credite (primarii) care au dispus, după bunul plac, modul de repartizare a sumelor alocate prin legea bugetului de stat pentru plata salariilor şi a tranşelor cuvenite conform hotărârilor judecătoreşti.

Giani Leonte prezintă istoricul modificărilor legislative în acest sens, arătând că în perioada 1995-1999

calitatea de ordonator principal de credite pentru unitățile de învățământ preuniversitar o avea ministrul educației naționale, inspectorii şcolari generali ai inspectoratelor şcolare județene erau ordonatori secundari de credite, iar directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică aveau calitatea de ordonatori terțiari de credite.

protest universitate

Acum,  Legea educației naţionale din 2011 stabileşte că finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, cheltuieli cu bunuri şi servicii, iar „finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

 

„Deşi conform alineatului (4) al art. 104, determinarea costului standard trebuia să se facă de către Consiliul Național pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, nici până în prezent Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar nu s-a întrunit.  Mai mult, costul standard astfel cum este stabilit, nu are în vedere faptul că există numeroase unități de învățământ, care au un număr mare de elevi şi la nivelul cărora sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulți ani de vechime în învățământ şi unele dintre ele beneficiare ale gradației de merit, elemente care nu au fost avute în vedere la fundamentarea costului standard per preşcolar/elev, ceea ce a creat, an de an, dificultăți în plata salariilor personalului didactic, datorită insuficienței fondurilor alocate pentru plata salariilor, situația fiind dramatică la nivelul unităților de învățământ vocațional”, se arată în adresa semnată de liderul ASI Suceava.

 

Giani Leonte consideră că neajunsurile în finanţarea învăţământului ar putea fi înlăturate prin adoptarea unor măsuri legislative prin care să se elimine costul standard per preşcolar/elev, concomitent cu modificarea sistemului de finanțare a cheltuielilor pentru plata salariilor din învățământul preuniversitar, astfel încât sumele pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, dar şi cele pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti să fie alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației şi Cercetării Ştiințifice, aşa cum a fost în perioada 1995-1999.