RestricTii de circulaTie pe podul sucevean de la ITcani

El a spus cA mAsura restricTionArii circulaTiei rutiere pe podul peste rAul Suceava, pe drumul european E 85 a fost luatA preventiv dupA ce debitul apei a crescut foarte mult din cauza ultimelor ploi. Prefectul a menTionat cA restricTia va fi impusA In scurt timp, iar traficul rutier va fi deviat pe rute ocolitoare. Podul respectiv trebuie supus de urgenTA unor lucrAri de consolidare, IntrucAt existA pericolul dezechilibrArii lui, cu atAt mai mult cu cAt ultimele ploi torenTiale au determinat creSterea accentuatA a debitului rAului Suceava. AutoritATile sucevene a fAcut numeroase demersuri pentru obTinerea fondurilor necesare realizArii investiTiei, din bugetul local al municipiului Suceava fiind asiguratA jumAtate din finanTare. Prefectul de Suceava a mai spus cA alte trei poduri rutiere, din Marginea, MoldoviTa Si SuceviTa au fost afectate de creSterea debitelor cursurilor de apA.