Reglementari privind exportul bunurilor culturale mobile.


Intră acum și în grupul de

Normele metodologice stabilesc:
-dispozitii generale cu privire la export;
-procedura de eliberare si utilizare a certificatului de export temporar si a certificatului de export definitiv pentru bunurile culturale mobile neclasate ori clasate in tezaur, aflate in proprietatea publica sau in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat;
-regimul de circulatie al bunurilor culturale mobile creatie contemporana.

Actul normativ denumeste „bunuri culturale mobile” bunurile mobile create de om sau de natura, care au semnificatie sau importanta arheologica si istoric-documentara, artistica, etnografica, stiintifica sau tehnica si care nu se pot exporta decat pe baza certificatului de export.

Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectueaza numai pe baza certificatului de export, emis de directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv al municipiului Bucuresti.

Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se pot exporta numai temporar, pentru organizarea de expozitii in strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare si expertizare.

Cele clasate in tezaur, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pot exporta numai temporar. Exportul definitiv al unor astfel de bunuri se realizeaza numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale.

In ceea ce priveste bunurile culturale mobile neclasate, acestea se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai dupa expertizarea acestora de catre experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

Certificatul de export pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat se elibereaza la cererea scrisa a titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de catre directiile judetene pentru cultura.

In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererilor de eliberare a certificatelor de export, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica exactitatea datelor cuprinse in cererile depuse si intreprind urmatoarele demersuri, dupa caz:

1. pentru bunurile culturale mobile clasate:
a) emit certificatul de export temporar cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea ministrului culturii si cultelor;
b) emit certificatul de export definitiv in cazul schimburilor de bunuri culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;
2. pentru bunurile culturale mobile neclasate:
a) procedeaza la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus, odata cu cererile, rapoarte de expertiza intocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si stabilesc, in conditiile legii, daca aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate;
b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export,
c) declanseaza procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, in conditiile legii.

Certificatul de export definitiv se intocmeste in 4 exemplare si este insotit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis.

Pentru operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, operele cu caracter etnografic si ale mesterilor populari precum si pentru alte opere create de autori in viata care pot fi exportate definitiv sau temporar fara nici o restrictie, nu se intocmesc dosare de export si nici nu se emit certificate de export.

Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizeaza pe o perioada de maxim 150 de zile, la cererea motivata a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice, in ceea ce priveste asigurarea bunurilor in cauza, avizarea si aprobarea exportului temporar.

Nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export, ele circuland fara restrictie:

a) operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult precum si orice alte opere create de autori in viata (artisti plastici, artisti liber-profesionisti, artisti amatori, mesteri, artizani, elevi, studenti sau copii si altii) in urma unor activitati desfasurate independent sau in cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creatie, in cadrul procesului instructiv-educativ sau al unitatilor de productie de pe langa persoanele juridice de drept privat sau public;
b) operele cu caracter etnografic ale mestesugarilor populari in viata.


Intră acum și în grupul de