Calendarul înscrierii copiilor în învăţământul primar pentru anului şcolar viitor, aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 au fost aprobate printr-un ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

scoala boroaia primara

Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, prin Ordinul de ministru nr. 3158/15.02.2016 au fost aprobate Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.

Astfel, documentul prevede că învăţământul primar, care este obligatoriu, cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV, iar numărul de locuri alocate prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat  este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

“Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate, numită şcoală de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii”, se precizează în comunicatul de presă al MENCŞ.

În ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar, din anul şcolar 2016-2107 nu va mai fi posibilă înscrierea în clasa I, fără ca elevul să fi urmat clasa pregătitoare. “Ministerul Educaţiei rămâne ferm în decizia sa: înscrierea în clasa pregătitoare trebuie să fie obligatorie, începând cu anul şcolar 2016-2017 datorită eficienţei demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi şi în diminuarea riscului de abandon şcolar. Respectând dreptul copiilor la educaţie, MENCŞ a elaborat o procedură prin care inspectoratele şcolare pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa I a copiilor care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv”, se arată în comunicatul de presă al MENCŞ.

Totodată, se precizează că Inspectoratele şcolare trebuie să verifice cauza amânării înscrierii copiilor şi, după o analiză punctuală, să transmită MENCŞ o situaţie centralizată, spre aprobare, iar pentru aceşti copii  înmatricularea în clasele I, în anul şcolar 2016-2017, se poate realiza doar la nivelul claselor deja existente, pe locurile rămase disponibile.

“Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale prezentei metodologii”, se arată în documentul citat.

Potrivit Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene, precum şi pe cele ale unităţilor de învăţământ.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 prevede că, în data de 22 februarie 2016, să se afişeze circumscripţiile şcolare şi  planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Tot în data de 22 februarie va fi afişat programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, precum şi lista cu unităţilor  în care se realizează această evaluare, iar la sediul unităţii de învăţământ vor fi afişate şi criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ şi a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Programul de completare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar va fi afişat tot în data de 22 februarie la sediul unităţilor de învăţământ şi al ISJ.

În perioada 24 februarie-3 martie 2016, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare va fi organizată o „Zi a porţilor deschise”, în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate

În perioada 22 februarie-4 martie 2016 în unităţile de învăţământ preşcolar sunt prevăzute întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2016- 2017, în învăţământul primar.

Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor va fi realizată în intervalul  23 februarie-16 martie 2016, în timp ce rezultatele acestei evaluări vor fi comunicate, în scris, părinţilor în perioada 23 februarie-17 martie 2016.

În data de 17 martie 2016 are loc transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ către comisia judeţeană de înscriere a copiilor în învăţământul primar.

În perioada 29 februarie-18 martie 2016 părinţii vor completa cererile-tip de înscriere a copiilor fie on line, fie la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

În data de 21 martie 2016, Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar procesează cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice  şi realizează repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

În perioada 22-24 martie 2016 are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.

Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază

În data de 25 martie 2016, Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere procesează  cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizează la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

În perioada 25-26 martie 2016, în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ este prevăzută afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

În data de 29 martie 2016 va fi afişată la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.

În perioada 30 martie-8 aprilie 2016   este prevăzută depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nici o unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

În perioada 11-15 aprilie 2016 are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicându-se procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Totodată, este prevăzută completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.

În data de 15 aprilie 2016 are loc afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, în timp ce în perioada 19-22 aprilie 2016 este prevăzută centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat că în judeţul Suceava sunt propuse în planul de şcolarizare pentru anul 2016-2017 354 de clase pregătitoare în învăţământul primar.

(Liliana Bujdei)