Modificari la legea asociatiilor de proprietari

Guvernul a aprobat printr-o Hotarâre, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Guvernului, normele stabilesc cadrul general pentru înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea cladirilor – blocuri de locuinte, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra activitatii asociatiilor de proprietari.

De asemenea, sunt detaliate aspecte legate de drepturile si obligatiile proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, de atributiile Adunarii Generale a Proprietarilor, de atributiile Comitetului executiv, ale Cenzorului sau ale Comisiei de cenzori, precum si ale administratorului, persoana fizica sau juridica.

Hotarârea reglementeaza în detaliu modul de repartizare a cheltuielilor rezultate din întretinerea, repararea si exploatarea cladirilor si raportul dintre administratia publica locala sau centrala si asociatiile de proprietari.

Cele mai importante modificari, aduse de Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari  sunt urmatoarele:

– s-a modificat numarul de proprietari necesari pentru modificarea statutului ori a acordului de asociere de la jumatate plus unu la doua treimi.

– se specifica dreptul proprietarilor de a avea acces la cerere la orice document al asociatiei de proprietari

– termenul de preaviz în care proprietarul este obligat sa accepte accesul în apartament /spatiu al unui delegat al asociatiei s-a micsorat de la 15 la 5 zile

– obligatia proprietarilor de a consolida sau moderniza cladirea pentru reabilitare termica si eficienta termica

– notarii publici vor autentifica actele de înstrainare a apartamentelor, numai dupa ce proprietarii vor face dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata în original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari fara a fi necesara confirmarea de compartimentul specializat în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari

– în situatiile exceptionale hotarârile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc membrii ai asociatiei de proprietari care îi vizeaza direct, pe baza de tabel nominal. Hotarârile adunarilor generale se consemneaza în registrul de procese verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica în scris, tuturor proprietarilor

– s-a micsorat termenul de contestare a hotarârii adunarii generale de la 60 la 45 de zile

– asociatia poate intermedia servicii între furnizori si proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilitati pe baza unor contracte de prestari de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat, apartin, pe de o parte, furnizorului, si de cealalta parte, proprietarului. Furnizorii se vor îndrepta pentru recuperarea debitelor împotriva proprietarilor restantieri iar serviciul de intermediere din partea asociatiei de proprietari consta în: repartizarea facturilor catre proprietari prin lista de plata lunara, încasarea si plata sumelor reprezentând contravaloarea consumului facturat, înstiintarea furnizorului cu privire la debitori.

– comitetul executiv adopta decizii cu privire la stabilirea cuantumului salariilor, al indemnizatiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului încadrat cu contract individual de munca. Comitetul executiv poate decide si asupra acordarii unor drepturi banesti, membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala.

– s-a modificat termenul de plata a cotelor de contributie de la 15 la 20 zile. Sumele încasate din aplicarea penalitatilor vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de catre terti si pentru cheltuielile cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.

– exercitarea controlului asupra activitatii financiar contabile din cadrul asociatiilor de proprietari de catre Consiliile locale se va putea efectua si din oficiu.

loading...