Subprefectul Angela Zarojanu a prezentat la Bruxelles proiectele judetului Suceava privind combaterea excluziunii sociale

Subprefectul judeţului Suceava, Angela Zarojanu, a participat, în perioada 19-20 octombrie, la Bruxelles, la Forumul “Construim împreună o societate pentru toţi”, organizat în cadrul “Anului european 2010 de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale” şi a campaniei “Ştiţi ce poate face Europa pentru voi ?”.

“Evenimentul a avut scopul de a arăta importanţa şi responsabilitatea autorităţilor publice locale şi centrale, ale ONG-urilor, partenerilor sociali, culturali pentru proiecte şi iniţiative în ceea ce priveşte politica de incluziune socială. Au fost organizate dezbateri în cadrul a 20 de ateliere. De asemenea, au fost organizate de către diverse instituţii şi ONG-uri, standuri care cuprindeau informaţii despre proiectele iniţiate şi dezvoltate în domeniul incluziunii sociale”, a declarat Angela Zarojanu, pentru NewsBucovina.

Subprefectul de Suceava a vorbit în cadrul forumului de la Bruxelles despre “Importanţa Planului Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Nord Est 2009 – 2011”, document strategic pe termen mediu care descrie priorităţile de acţiune ce vizează dezvoltarea forţei de muncă din regiune şi promovarea incluziunii sociale şi a parteneriatelor, plecând de la realităţile şi necesităţile regionale.

“Actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Nord Est 2009 – 2011 (PRAO NE) a fost unul dintre obiectivele strategice ale Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială din care facem parte. Planul Regional a fost actualizat printr-un proces de diagnoza regională socio – economică realizat în urma unor consultări cu actorii sociali în vederea identificării nevoilor regionale şi stabilirii domeniilor prioritare şi acţiunilor necesare pentru promovarea resurselor umane din regiune”, a explicat Angela Zarojanu.

Totodată, ea a punctat că obiectivul general al PRAO NE este “Creşterea investiţiilor în capitalul uman al Regiunii Nord Est pentru asigurarea unei forţe de muncă bine instruite, cu un nivel de calificare ridicat, competentă, dinamică, bine adaptată la o piaţă a muncii mai flexibilă şi inclusivă susţinută de parteneriate eficiente“.

“Motivat de faptul că toate cercetările Institutului Naţional de Statistică şi cele ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale menţin Regiunea de Nord Est printre regiunile cu indicatorii cei mai ridicaţi privind incidenţa sărăciei, în PRAO NE 2009 – 2011 a fost introdus acest nou capitol Incluziunea Socială , care se axează pe prezentarea situaţiei existente la nivelul regiunii pentru perioada 2007-2009 cu focalizare pe domeniile în care se impune să acţionăm: sărăcie, acces la prestaţii sociale, acces la locuire, acces la servicii de educaţie pentru grupuri dezavantajate, acces la servicii de sănătate, infracţionalitate”, a precizat suprefectul judeţului.

Ea a arătat, totodată, necesitatea intensificării măsurilor de ocupare a populaţiei Regiunii Nord Est şi de reducere a populaţiei şomere, cu un accent special pe grupurile vulnerabile.

“PRAO este un document extrem de important în justificarea cererilor de finanţare care vor fi depuse în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, care este principalul instrument de finanţare a obiectivelor strategice ale politici de ocupare”, a ţinut să evidenţieze Angela Zarojanu.

În cadrul reuniunii de la Bruxelles, ea a amintit câteva proiecte prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, care se află în diferite faze de derulare, la nivelul judeţului Suceava şi care au beneficiat de suportul informaţional al PRAO NE.

Proiectele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiilor teritoriale din structura acesteia, finanţate din Fondul Social European prin intermediul POSDRU, răspund priorităţilor în domeniul ocupării şi incluziunii sociale şi îşi aduc aportul la facilitarea accesului pe piaţa muncii, creşterea investiţiilor în capitalul uman, modernizării şi întăririi Serviciului Public de Ocupare (SPO).

Proiectele şi obiectivele lor, aflate în implementare în cadrul AJOFM Suceava, sunt: SAPERE – „Studii, analize şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întări capacitatea Serviciului Public de Ocupare ( SPO) din România, la nivel naţional şi local”, ASC – „Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii”, RAŢIO L3 – „Strategie inovatoare pentru formarea continuă a personalului Serviciului Public de Ocupare”, COMPROF – „Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale personalului Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor personalizate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv şomerilor din grupurile vulnerabile”, „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor”.

De asemenea, au fost expuse proiectele la care Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava este partener, şi anume: “Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi, în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii”, “Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar” şi “Dezvoltarea competenţelor cheie -premisă a incluziunii sociale”.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, derulează proiectul “Cooperare regională pentru excelenţă antreprenorială CREA”, Axa 3 – Creşterea adaptabilităţilor lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniu Major de Intervenţie 1 – Promovarea culturii antreprenoriale .

Tot Camera de Comert şi Industrie Suceava derulează proiectul FIT TOURFIT TO TOURISM – Axa 2- Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, DMI 3 Acces şi Participare la Formare Profesională Continuă .

Angela Zarojanu a subliniat că la nivelul judeţului Suceava, societatea civilă se preocupă intens şi desfaşoară activităţi cu impact major în domeniul incluziunii sociale prin următoarele proiecte semnificative „Crearea şi implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România”, „Iniţiative ale partenerilor sociali din Regiunea Nord Est”, Centrul social de noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost din Suceava „Sfânta Vineri” şi “Societatea Doamnelor Bucovinene şi Fundaţia FARA”. Alături de acestea, Subprefectul a amintit şi câteva proiecte destinate integrării sociale a minorităţii rome: “Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale” şi “Împuternicirea femeilor aparţinând minorităţilor etnice în sindicate”, „Femeile rome – ce ştim şi ce nu ştim despre ele”.

“La nivelul Instituţiei Prefectului, judeţul Suceava, prin activitatea Comisiei judeţene privind incluziunea socială, s-a creat mecanismul unei bune colaborări între toţi cei implicaţi, instituţii guvernamentale, autorităţi locale, mediu de afaceri şi mediu academic, în vederea implementării priorităţilor stabilite la nivel local şi utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem pentru a se îndeplini obiectivul strategic, Incluziune socială – Dezvoltare socială.

După preluarea coordonării Parteneriatului judeţean de Ocupare şi Incluziune Socială Suceava de către instituţia pe care o reprezint, prin ordin al prefectului s-a constituit grupul de lucru cu atribuţii referitoare la relaţia dintre instituţia noastră cu parteneriatul judeţean. De asemenea, tot prin ordin al prefectului a fost constituit şi un colectiv de lucru care are ca atribuţii elaborarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene întrucât se doreste a fi absorbite cât mai multe fonduri pe programele în care ne încadrăm în cerinţele de eligibilitate, iar Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, fiind unul din acestea”, a explicat Angela Zarojanu la Bruxelles, spre finalul discursului.

“Să nu uităm că poate cel mai important deziderat al acţiunilor nostre este << Investeşte în OAMENI! >>, iar reuşita noastră depinde de implicarea reală a leaderilor şi a instituţiilor, a noastră a tuturor”, a conchis subprefectul judeţului Suceava.